W przyszłym roku organizacje pozarządowe będą mogły wnioskować o wsparcie lub powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację. W katalogu priorytetowych zadań publicznych znajduje się 6 stref działań.

Swoim zakresem obejmują one: ochronę i promocję zdrowia, pomoc społeczną, kulturę, tradycje narodowe, krajoznawstwo, edukację wychowawczą, kulturę fizycznę oraz bezpieczeństwo publiczne.

Celem Programu Współpracy Gminy Chocianów jest współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadząca do poprawy jakości życia oraz pełniejszego zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Chocianów poprzez stwarzanie możliwości i warunów do uczestniczenia w życiu publicznym. Jak możemy przeczytać w przyjętym Programie, jego autorom szczególnie zależy na:
- zwiększeniu aktywności społecznej mieszkańców Chocianowa,
- wzmocnieniu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi,
- upowszechnianiu kultury, tradycji narodowych, obywatelskich, kulturowych oraz krajoznawstwa,
- rozwoju edukacji wychowawczej,
- zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa publicznego,
- poprawie stanu ekologii i ochronie środowiska naturalnego,
- upowszechnianiu kultury fizycznej,
- upowszechnianiu wiedzy dotyczącej znajomości prawa.

Beneficjentem dotacji mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Należą do nich m.in.: stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe i spółdzielnie socjalne.

[KN]