Dziś środa, 2. grudnia i 337. dzień roku. Imieniny obchodzą Balbina oraz Rafał. Dzisiaj w kartce z kalendarza swoje miejsce ma Światowy Dzień Walki z Uciskiem.

Światowy Dzień Walki z Uciskiem to tak naprawdę Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa. Obchodzony jest corocznie 2 grudnia, w rocznicę uchwalenia w 1949 roku Konwencji ONZ w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji. Sama umowa międzynarodowa przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją nr 317, 2 grudnia 1949 roku, zaś otwarta do podpisania została 21 marca 1950 w Lake Success w stanie Nowy Jork. Weszła w życie 25 lipca 1951 roku. Depozytariuszem konwencji spisanej w językach angielskim i francuskim jest Sekretarz Generalny ONZ.

Główne postanowienia dokumentu i zobowiązania państw będących stronami to zakaz dostarczania, zwabiania lub uprowadzania w celach prostytucji innej osobę, nawet za jej zgodą, zakaz eksploatacji prostytucji innej osoby, nawet za jej zgodą, zakaz prowadzenia legalnych domów publicznych bądź wynajmowania w tym celu jakiegoś pomieszczenia, zakaz rejestracji osób prostytuujących się i stosowania wobec nich restrykcyjnych działań, zobowiązanie do karania każdego, kto czerpie zyski z cudzej prostytucji oraz zobowiązanie do współpracy w ściganiu i karaniu sprawców handlu ludźmi w celu prostytucji, który został uznany za przestępstwo międzynarodowe.

Polska ratyfikowała konwencję 26 kwietnia 1952 na podstawie ustawy z 29 lutego tegoż roku.
[KN]