Urzędnicy tutejszego magistratu przygotowali decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, które niebawem powinny zostać doręczone przez pracowników UMiG lub sołtysów. Rada Miejska w Chocianowie decyzją większości radnych klubu Tomasz Kulczyński 2018 oraz Prawa i Sprawiedliwości nie podniosła stawek podatkowych na rok 2020.

Od trzech lat stawki wynoszą od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,77 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,10 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od metra kwadratowego  powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, wyłączonych z gospodarstw rolnych przekazanych w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, pod warunkiem, że nie są one przedmiotem najmu i dzierżawy i nie były po wyłączeniu przedmiotem dalszego obrotu – 3,89 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej,
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,77 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej.

Podatki od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,91 zł od metra kwadratowego powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, wyłączonych z gospodarstw rolnych przekazanych w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, pod warunkiem, że nie są one przedmiotem najmu i dzierżawy i nie były po wyłączeniu przedmiotem dalszego obrotu – 0,24 zł od metra kwadratowego powierzchni,
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,48 zł od metra kwadratowego powierzchni,
e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,04 zł od metra kwadratowego powierzchni.

Podatki od budowli wynoszą 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Niezmienione od trzech lat pozostają również stawki podatku od środków transportowych.

Urząd Miasta i Gminy informuje, iż od dnia 20 stycznia 2020 r. wszelkie wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy Chocianów należy dokonywać na konto Gminy Chocianów w Banku Spółdzielczym w Przemkowie – Filia Chocianów, mającego siedzibę w Chocianowie przy ulicy Plac Wolności 14. Numer rachunku bankowego: 39 8653 0004 0000 0089 1321 0001. Należności można uregulować również gotówką – w kasie Banku Spółdzielczego w Przemkowie Filia w Chocianowie. Bank nie będzie pobierał żadnych prowizji i opłat. Termin zapłaty I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za 2020 rok od osób fizycznych przypada na dzień 15 marca. Jest to niedziela, dlatego termin przesunięty jest na poniedziałek, 16 marca.
[KN]