Rozpoczął się okres grzewczy, dlatego warto zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Chocianów.

Zgodnie z brzmieniem § 4 ust. 1 pkt 11 i 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów zabronione jest składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej na klatkach schodowych i w piwnicach.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie apeluje o uprzątnięcie materiałów niebezpiecznych pożarowo z części wspólnych. Do takich materiałów należy między innymi: materiały mające skłonności do samozapalenia, materiały łatwopalne, materiały zapalające się samorzutnie, materiały wybuchowe i wyroby pirotechniczne, materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, materiały inne niż wymienione jeśli sposób ich składowania, przetwarzania lub innego wykorzystania może spowodować powstanie pożaru.