Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 3 miasta Chocianów. Nieruchomości te mają różne przeznaczenie. Jedną z nich zaplanowano na tereny rolnicze, zaś drugą i trzecią na tereny obiektów i urządzeń komunikacji oraz pod usługi, obiekty produkcyjne, składy i magazyny.

Działka oznaczona nr geodezyjnym 322/5 ma powierzchnię 0,2946 ha, a jej cena wywoławcza to 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) w tym 23% VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 26.02.2020 r., godz. 10:00 w pokoju 4a Urzędu Miasta i Gminy  w Chocianowie. Wadium w kwocie 11 000,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 14.02.2020 r. (włącznie). Wymieniona nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 18U/P i posiada przeznaczenie pod usługi, obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Działka posiada dojazd od ul. Łąkowej poprzez ul. Chabrową wewnętrzną. Położona jest w sąsiedztwie gruntów niezabudowanych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oraz w pobliżu osiedla mieszkalnego. Działka jest nieuzbrojona, kształt działki dobry, działka nieużytkowana. Obecnie teren jest niezagospodarowany, porośnięty roślinnością okrywową niską. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Szczegóły dostępne na stronie BIP.

Działka oznaczona nr geodezyjnym 21/1 ma powierzchnię 0,3788 ha, a jej cena wywoławcza to 109 000,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy złotych) w tym 23% VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 26.02.2020 r., godz. 11:00 w pokoju 4a Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie. Wadium w kwocie 11 000 PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 21.02.2020 r. (włącznie). Wymieniona nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami 5R oraz 11KS i posiada przeznaczenie na tereny rolnicze oraz tereny obiektów i urządzeń komunikacji. Działka posiada dojazd od ul. Głogowskiej poprzez drogę dojazdową (dz. nr 23/3, 23/4 i 23/2). Położona jest w sąsiedztwie stacji benzynowej i stacji diagnostycznej. Działki są niezabudowane w części na terenie działek znajduje się drzewostan pochodzący z samosiewu. Kształt działek bardzo dobry, działki są nieużytkowane i wymagają uporządkowania. Przedmiotowe nieruchomości wolne są od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Szczegóły dostępne na stronie BIP.

Działka oznaczona nr geodezyjnym 21/2 ma powierzchnię 0,5770 ha, a jej cena wywoławcza to 37 000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych) w tym 23% VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 26.02.2020 r., godz. 11:00 w pokoju 4a Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie. Wadium w kwocie 3 700,00 PLN (słownie: trzy tysiące siedemset złotych) należy wpłacić do dnia 21.02.2020 r. (włącznie). Wymieniona nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 5R i jest przeznaczona na tereny rolnicze. Działka posiada dojazd od ul. Głogowskiej poprzez drogę dojazdową (dz. nr 23/3, 23/4 i 23/2). Położona jest w sąsiedztwie stacji benzynowej i stacji diagnostycznej. Działki są niezabudowane w części na terenie działek znajduje się drzewostan pochodzący z samosiewu. Kształt działek bardzo dobry, działki są nieużytkowane i wymagają uporządkowania. Przedmiotowe nieruchomości wolne są od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Szczegóły dostępne na stronie BIP.

W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w PLN na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 33 8653 0004 0000 0089 1321 0012 w Banku Spółdzielczym w Przemkowie filia w Chocianowie. Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy. Dodatkowych informacji na temat tych przetargów udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Utrzymania w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie w pokoju nr 13 lub pod nr telefonu: 76-818-50-20, wew. 119.

[KN]