Reklama
Reklama

Sprzedaż budynku usługowego przy ul. 3 Maja 2

Nieruchomości

Zakońoczne
Cena 190 000,00 zł
Wygasa Zakończone ( śr 16 grud 2020 15:22:48 )
Kontakt Wyślij wiadomość
76 8185 020 wew. 119
sylwia.przybysz@chocianow.pl
Miejscowość Chocianów
Wszystkie ogłoszenia użytkownika


159 0

Chocianów, dnia 16.11.2020 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1990) i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHOCIANÓW o g ł a s z a:

 

D R U G I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku usługowego o powierzchni użytkowej 85,78 m², przy ul. 3 Maja 2 w Chocianowie w obrębie 2 miasta Chocianów zlokalizowanego na działce oznaczonej nr geodezyjnym 141/1 o pow. 0,0570 ha dla której, w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta LE1U/00017898/7.

Opis budynku:  

Budynek biurowy położony jest w centrum miasta przy ul. 3 Maja 2, na parterze budynku z wejściem od strony ulicy, budynek jednokondygnacyjny, pełniący funkcję biurową. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 85,78 m², powierzchnia zabudowy 135,09 m². Budynek położony jest na działce nieregularnej z możliwością racjonalnego zagospodarowania, teren działki równy. W skład budynku wchodzą: 3 pomieszczenia, 2 korytarze, 2 łazienki z WC oraz kuchnia. W budynku znajduje się instalacja: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz ogrzewanie gazowe. Ściany i sufity wewnętrzne otynkowane, malowane. Podłoże – panele podłogowe. Budynek wykonany został 1970 r. murowany w technologii tradycyjnej, zmodernizowany w 1990 r.

Przeznaczenie terenu:

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chocianów uchwalonym Uchwałą XLI/266/2018 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 26 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 2310) nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym 5U jako teren zabudowy usługowej – 100%.

Przedmiot przetargu jest wolny od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. po gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. 2020 poz. 65 ze zm.) ustalony był do dnia 21 sierpnia 2020 r.

Informacja dodatkowa:

Niniejszy przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1845).

Na co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zmieszczone będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Chocianów informację o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

Poprzedni przetarg:

PIERWSZY przetarg odbył się dnia 24 września 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

CENA WYWOŁAWCZA za sprzedaż przedmiotowej nieruchomości wynosi:

  • 190 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Sprzedaż nieruchomości zwolniona będzie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43. Ust. 1 pkt. 10 a ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

przy postąpieniu nie mniejszym niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

PRZETARG odbędzie się w dniu 16 grudnia 2020 r. o godz. 10:30 w pokoju 4a Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą w PLN na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 33 8653 0004 0000 0089 1321 0012 w SGB - Bank S.A. oddział w Przemkowie Filia w Chocianowie do dnia 9 grudnia 2020 r. (włącznie) wadium w kwocie: 30 000, 00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy jak wyżej. Przy wpłacie wadium należy podać nazwę: „budynek usługowy na ul. 3 Maja 2”.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1827 z późn. zm.) o ile ustawa nie przewiduje zwolnienia z opłaty. Małżonkowie biorą udział w przetargu razem lub okazując pełnomocnictwo małżonka (bez opłaty skarbowej).

Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeśli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone niezwłocznie, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu przetargu,

- zwrócone niezwłocznie, jeżeli osoba wpłacająca wadium zrezygnuje z podejścia do przetargu,

 

Uchylenie się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości w ustalonym terminie, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowych przetargów udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Utrzymania w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, pokój nr 13, tel. 76 8185 020 wew. 119, a w zakresie zapisów planu zagospodarowania pokój nr 12 tel. wew. 127pokaż trasę z:
do ul. Ratuszowa 10 , Chocianów