Reklama
Reklama

Sprzedaż lokalu usługowego przy ul. Kościuszki 3

Nieruchomości

Zakońoczne
Cena 306 500,00 zł
Wygasa Zakończone ( pt 25 wrz 2020 13:26:31 )
Kontakt Wyślij wiadomość
768185020 wew. 119
sylwia.przybysz@chocianow.pl
Miejscowość Chocianów (Dolnośląskie)
Wszystkie ogłoszenia użytkownika


176 0

Chocianów, dnia 25.08.2020 r.

W Y C I Ą G  Z  O G Ł O S Z E N I A o  P R Z E T A R G U

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

Informuje,

że dnia 24 września 2020 r. o godz. 11:00 w pokoju 4a

Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie

 

odbędzie się:

P I E R W S Z Y  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu usługowego nr 1a o powierzchni użytkowej 122,60 m², położonego w budynku przy ul. Kościuszki 3 w Chocianowie, zlokalizowanego na działce oznaczonej nr geodezyjnym 180/4 o pow. 0,0599 ha w obrębie 2 miasta Chocianów, dla której, w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta LE1U/00017892/5.

Opis lokalu:

Lokal usługowy nr 1a położony jest w centrum miasta przy ul. Kościuszki 3, na parterze budynku z wejściem od strony ulicy. Pełnił funkcję usługową – biblioteka miejska. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 122,60 m².          W skład lokalu wchodzą: 4 pomieszczenia i 1 łazienka. W budynku znajduje się instalacja: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, ogrzewanie gazowe. Ściany i sufity wewnętrzne otynkowane, malowane. Podłoże – wykładzina dywanowa i PCV.

Przeznaczenie terenu:

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chocianów uchwalonym Uchwałą XLI/266/2018 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 26 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 2310) nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym 22MWn, jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej.  

Przedmiot przetargu wolny jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. po gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. 2020 poz. 65 ze zm.) ustalony był do dnia 21sierpnia 2020 r.

CENA WYWOŁAWCZA za sprzedaż przedmiotowej nieruchomości wynosi:

  • 306 500,00 zł (słownie: trzysta sześć tysięcy pięćset złotych) Sprzedaż nieruchomości zwolniona będzie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43. Ust. 1 pkt. 10 a Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.         o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

przy postąpieniu nie mniejszym niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą w PLN na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 33 8653 0004 0000 0089 1321 0012 w SGB-Bank S.A. Oddział w Przemkowie Filia          w Chocianowie do dnia 17 września 2020 r. (włącznie) wadium w kwocie: 30 000, 00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy jak wyżej. Przy wpłacie wadium należy podać nazwę: „lokal usługowy na ul. Kościuszki 3/1a”.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowych przetargów udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Utrzymania w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, pokój nr 13, tel. 76 8185 020 wew. 119, a w zakresie zapisów planu zagospodarowania pokój nr 12 tel. wew. 127

Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w urzędzie i Miasta i Gminy w Chocianowie, oraz opublikowane BIP w zakładce OGŁOSZENIA BURMISTRZA http://chocianow.bip.pbox.pl/public/?id=93702pokaż trasę z:
do ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianow , Chocianów