Reklama
Reklama

Sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. 21/1, 21/2

Nieruchomości

Zakońoczne
Cena 109 000,00 zł
Wygasa Zakończone ( czw 27 lut 2020 08:53:21 )
Kontakt Wyślij wiadomość
76 8185 020 wew. 119
sylwia.przybysz@chocianow.pl
Miejscowość Chocianów (Dolnośląskie)
Wszystkie ogłoszenia użytkownika


280 0

P I E R W S Z Y  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych nr geodezyjnymi: 21/1 o pow. 0,3788 ha i 21/2 o pow. 0,5770 ha dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta LE1U/00018328/8, położone w obrębie 3 miasta Chocianów.

Wymienione nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 5R - tereny rolnicze i 11KS - tereny obiektów i urządzeń komunikacji. Nieruchomość gruntowa nr 21/1 powierzchnia 1.150 m² z przeznaczeniem R5 oraz powierzchnia 2.638 m² z przeznaczeniem 11KS, nieruchomość gruntowa nr 21/2 powierzchnia 5.720 m² z przeznaczeniem R5 oraz powierzchnia 50 m². Działka posiada dojazd od ul. Głogowskiej poprzez drogę dojazdową (dz. nr 23/3, 23/4 i 23/2). Położona jest w sąsiedztwie stacji benzynowej i stacji diagnostycznej. Działki są niezabudowane w części na terenie działek znajduje się drzewostan pochodzący z samosiewu. Kształt działek bardzo dobry, działki są nieużytkowane i wymagają uporządkowania. Przedmiotowe nieruchomości wolne są od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustalony był do dnia 12 grudnia 2019 r.

CENA WYWOŁAWCZA za sprzedaż przedmiotowych nieruchomości wynosi:

  • 21/1 o pow. 0,3788 ha – 109 000,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy złotych) w tym 23 % VAT
  • 21/2 o pow. 0,5770 ha –   37 000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych) w tym 23 % VAT

przy postąpieniu nie mniejszym niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

PRZETARG odbędzie się w dniu 26.02.2020 r., godz. 11:00 w pokoju 4a Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą w PLN na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 33 8653 0004 0000 0089 1321 0012 w Banku Spółdzielczym w Przemkowie filia w Chocianowie do dnia 21.02.2020 r. (włącznie) wadium w kwocie 11 000,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych) za nieruchomość gruntową nr 21/2, wadium w kwocie 3 700,00 PLN (słownie: trzy tysiące siedemset złotych) za nieruchomość gruntową nr 21/2. Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy jak wyżej.

wiecej pod linkiem:
http://chocianow.bip.pbox.pl/public/?id=93702pokaż trasę z:
do ul. Ratuszowa 10 , Chocianów