Reklama
Reklama

Sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. 322/5 obr. 3

Nieruchomości

Zakońoczne
Cena 110 000,00 zł
Wygasa Zakończone ( czw 27 lut 2020 08:39:05 )
Kontakt Wyślij wiadomość
76 8185 020 wew. 119
sylwia.przybysz@chocianow.pl
Miejscowość Chocianów (Dolnośląskie)
Wszystkie ogłoszenia użytkownika


267 0

P I E R W S Z Y  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 322/5 o pow. 0,2946 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Lubinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta LE1U/00018330/5, położona w obrębie 3 miasta Chocianów.

Wymieniona nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 18U/P i posiada przeznaczenie pod usługi, obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Działka posiada dojazd od ul. Łąkowej poprzez ul. Chabrową wewnętrzną. Położona jest w sąsiedztwie gruntów niezabudowanych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oraz w pobliżu osiedla mieszkalnego. Działka jest nieuzbrojona, kształt działki dobry, działka nieużytkowana. Obecnie teren jest niezagospodarowany, porośnięty roślinnością okrywową niską. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustalony był do dnia 12 grudnia 2019 r.

CENA WYWOŁAWCZA za sprzedaż przedmiotowych nieruchomości wynosi:

  • 322/5 o pow. 0,2946 ha – 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) w tym 23 % VAT

przy postąpieniu nie mniejszym niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

PRZETARG odbędzie się w dniu 26.02.2020 r., godz. 10:00 w pokoju 4a Urzędu Miasta i Gminy  w Chocianowie.

W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą w PLN na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 33 8653 0004 0000 0089 1321 0012 w Banku Spółdzielczym w Przemkowie filia w Chocianowie do dnia 14.02.2020 r. (włącznie) wadium w kwocie 11 000,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych). Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy jak wyżej.

Przy wpłacie wadium należy podać nr działki.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.) o ile ustawa nie przewiduje zwolnienia z opłaty. Małżonkowie biorą udział w przetargu razem lub okazując pełnomocnictwo małżonka (bez opłaty skarbowej).pokaż trasę z:
do ul. Ratuszowa 10 , Chocianów