CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Email Drukuj PDF

Po raz pitnasty na Dolnym lsku maturzyci, podejmujcy studia, mog stara si o Stypendia Pomostowe.

 
Fundacja Edukacji Midzynarodowej (FEM) z Wrocawia ogasza nabór wniosków w Konkursie o Stypendia Pomostowe. Ambitni, modzi Dolnolzacy z maych miejscowoci mog stara si o 5000 z stypendium na pierwszy rok studiów, na rok akademicki 2017-2018.
Wnioski naley skada do 28 lipca 2017.
 
Stypendia finansowane s ze rodków zgromadzonych przez FEM oraz ogólnopolskiego organizatora Konkursu Stypendiów Pomostowych - Fundacji Edukacyjnej Przedsibiorczoci (FEP) z odzi. Pierwszym etapem na drodze zyskania stypendium jest zoenie „Wniosku o uzyskanie rekomendacji” do FEM. Wnioski wytypowanych przez FEM osób bd rozpatrywane przez Fundacj Edukacyjn Przedsibiorczoci, która ostatecznie przyzna stypendia.

Warunkiem niezbdnym jest rozpoczcie przez kandydatów studiów dziennych na polskiej uczelni pastwowej, na której mona realizowa studia jednolite lub dwustopniowe, uzyskujc tytu magistra. Najwiksze szanse na Stypendia Pomostowe maj tegoroczni maturzyci, którzy wyka si najlepszymi wynikami w nauce, a pochodz z dolnolskich miejscowoci poniej 20 tysicy mieszkaców. Przy ocenie wniosku bdzie równie brany pod uwag dochód na jednego czonka rodziny kandydata.
 
Zasady konkursu oraz wzory wniosku i zaczników dostpne s na stronie internetowej: http://www.fem.org.pl/rusza-nabor-wnioskow-programu-stypendiow-pomostowych/
 
 
FEM funduje 25% kadego stypendium z 1% odpisów podatkowych na jej rzecz oraz ze rodków Programu Stypendialnego "zDolny lsk", finansowanego z dotacji Samorzdu Województwa Dolnolskiego. Pozosta kwot przekazuje ogólnopolski organizator, czyli FEP, a pochodz one od Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji BRE Banku, Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Akademii Szkole i Kompetencji oraz Fundacji Wspomagania Wsi.
 

InformatorWane i Poyteczne


22. czerwca 2018

Imieniny obchodzą:
Paulina, Jan, Tomasz