CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Email Drukuj PDF

Ponad 46 milionów zotych maj wynie planowane dochody Gminy Chocianów w 2018 roku, natomiast wydatki 47 milionów. Radni uchwalili budet Gminy Chocianów na 2018 rok.

czna kwota planowanych dochodów opiewa na 46 295 296 z, natomiast wydatki szacowane s na 47 027 126 z. ródem pokrycia powstaego deficytu bd wyemitowane papiery wartociowe.

-Chocianowski samorzd najwicej wydaje na owiat. Wydatki opiewaj w sumie na ponad  17 milionów zotych, z czego tylko 7,8 milionów zotych wynosi subwencja owiatowa.  Nasze szkoy funkcjonuj na naprawd wysokim poziomie, a rozwój naszych dzieci jest dla nas najwaniejszy. Jestemy jedn z nielicznych gmin w okolicy, które maj placówki szkolne i przedszkolne na terenach wiejskich- mówi Franciszek Skibicki, Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów. Dziki dopacie z gminnego budetu, kady ucze z terenu miasta i gminy Chocianów ma zapewnione penowartociowe posiki, a rodzice ponosz  tylko koszty zakupów produktów spoywczych niezbdnych do przygotowania posików.

Nowoci w przyszorocznym budecie bdzie budet  obywatelski. Mieszkacy gminy bd mieli szans na realizacj wasnych projektów inwestycyjnych, szeroko rozumianej gospodarki komunalnej, jak na przykad budowa chodników, czy dróg. Na ten cel gmina przeznaczy 50 tysicy zotych.
-Budet obywatelski tworzymy po raz pierwszy w historii chocianowskiego samorzdu i liczymy na zaangaowanie mieszkaców. Wiem, e nasi mieszkacy maj mnóstwo pomysów zwizanych z  organizacj przestrzeni publicznej- dodaje Burmistrz. Ju niedugo opracowane zostan zasady  zgaszania i przeprowadzania  weryfikacji projektów.  
Wród zaplanowanych inwestycji w chocianowskim budecie pojawia si m.in. przebudowa dachu budynku szkoy podstawowej i Sali gimnastycznej w Szlarach Dolnych. Dach uszkodzony zosta podczas wichury. Jego naprawa kosztowa bdzie gmin 180 tysicy zotych. Nowe zadaszenie pojawi si take na miejskim stadionie, w ramach kocowego etapu modernizacji obiektu. Gmina ponadto planuje budow owietlenia parkowego, place zabaw oraz budow miejsc postojowych przy ul. 3- go Maja oraz na osiedlu Wesoa w Chocianowie. Zakoczona zostanie, take dugo wyczekiwana przez mieszkaców, pywalnia „Dolnolski Delfinek”.

W czasie posiedzenia Rady Miejskiej ustalone zostay take stawki ekwiwalentu dla straaków OSP za udzia w akcjach. Do tej pory stawka ta wynosia jedyne 14 z za godzin akcji i 7 zotych za udzia w szkoleniu. Bya to jedna z najniszych kwot w powiecie. W przyszym roku druhowie OSP dostan 22 z za udzia w akcjach ratowniczych i 11 z za udzia w szkoleniu.

-Nasi straacy zasuguj na godziwy ekwiwalent. Ich praca i zaangaowanie w ochron zdrowia i ycia naszych mieszkaców jest nieoceniona i bardzo doceniam ich starania. Uczestnicz praktycznie w kadej uroczystoci gminne. Doceniam ich prac, dlatego te w przyszorocznym budecie planujemy przeznaczy ponad 250 tysicy zotych na OSP- mówi Burmistrz. Planowana kwota wydatków przeznaczona ma zosta na ekwiwalent druhów, utrzymanie remiz i sprztu ratowniczo- ganiczego.  

-W nadchodzcym roku 2018 zamierzamy chcemy dalej inwestowa w infrastruktur wodocigow i kanalizacyjn, drogow oraz realizowa plany zwizane z projektem „Chocianowskie Mieszkania Plus”, czy tez poszerza wspóprac z organizacjami pozarzdowymi. Planów jest wiele i konsekwentnie dymy do ich realizacji- podsumowuje Franciszek Skibicki, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów.
 

InformatorWane i Poyteczne


18. marca 2019

Imieniny obchodzą:
Cyryl, Edward, Narcyz