Ogłoszenie

Drukuj
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na realizację zadania publicznego.

OFERTA ZŁOŻONA W TRYBIE ART. 19A