Jest środa, 1 lipca, 183. dzień roku. Imieniny obchodzą Halina i Marian. Dzisiaj w kalendarzu mnóstwo okazji: Międzynarodowy Dzień Owoców, Dzień Psa, Święto Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Światowy Dzień Architektury, Dzień Spółdzielczości oraz Dzień Sejmu Polskiego.

Międzynarodowy Dzień Owoców

Owoce nie dość że są smaczne, to mają jeszcze wiele wartości odżywczych. Święto nieprzypadkowo obchodzimy 1 lipca, w środku lata jest ich bowiem najwięcej.

Dzień Psa

15 czerwca obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Dogoterapii, niedawno przypominaliśmy też, że "Zwierzę to nie zabawka". Od czasu udomowienia czworonogów minęło kilkanaście tysięcy lat, dlatego trudno byłoby im przetrwać bez pomocy człowieka. Niestety, bardzo często to właśnie człowiek stanowi dla nich największe zagrożenie, traktując je jako tymczasową maskotkę. Dzień Psa to stosunkowo nowe święto, ustanowione w 2007 roku z inicjatywy czasopisma „Przyjaciel Pies”. Głównym celem obchodów jest oddanie hołdu najlepszemu przyjacielowi człowieka oraz promowanie akcji mających na celu pomoc psom bezdomnym i potrzebującym. 

Święto Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych


W skrócie DORSZ, jest głównym organem dowodzenia odpowiedzialnym za dowodzenie operacyjne Siłami Zbrojnymi, przekazanymi w jego podporządkowanie zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej. Aby sprostać wyzwaniom stojącym przed armią oraz poszukując nowoczesnych rozwiązań w kierowaniu i dowodzeniu powołano na mocy decyzji ministra obrony narodowej z 22 października 2003 roku Dowództwo Operacyjne z siedzibą w Warszawie. Faktyczną działalność Dowództwo rozpoczęło w dniu 1 lipca 2004 roku. Niespełna rok później komisja certyfikująca Sztabu Generalnego potwierdziła pełną zdolność operacyjną dowództwa. Od tego czasu przejęło ono dowodzenie siłami biorącymi udział w operacjach wspierania pokoju i stabilizujących, między innymi w Iraku oraz Afganistanie, kierowanie udziałem wydzielonych jednostek wojskowych w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych na terenie kraju oraz prowadzenie ćwiczeń zgrywających wydzielone komponenty w operacjach połączonych. Na pierwszego Dowódcę Operacyjnego wyznaczony został generał broni Henryk Tacik.

Światowy Dzień Architektury

Architektura to ogół obiektów materialnych, tworzonych przez człowieka, trwale związanych z określonym punktem powierzchni Ziemi służących zaspokojeniu jego potrzeb osobistych jak i społecznych. Składowe architektury to obiekty takie jak rzeźba stojąca w ogrodzie, ławka, ogrodzenie, chodnik, budynek mieszkalny jedno lub wielorodzinny, budynki użyteczności publicznej, drogi, mosty, wiadukty, przepusty, wały, elektrownie, warownie itp. W innym ujęciu mianem architektury określa się dyscyplinę organizującą i kształtującą przestrzeń w realnych formach niezbędnych do zaspokojenia materialnych i duchowych potrzeb człowieka. Osoby kształcące się w tej dyscyplinie, a także zawodowi architekci – często przypisują tej dyscyplinie rolę przodującą w stosunku do dyscyplin sztuki takich jak malarstwo i rzeźba. Święto ustanowione przez Międzynarodową Unię Architektów jest jednak również kierowane do wszystkich osób związanych z architekturą, w tym jej entuzjastów.

Dzień Spółdzielczości

Spółdzielczość to forma ruchu społecznego i gospodarczego, a także metoda gospodarowania, obejmująca instytucje spółdzielcze oraz ich oddziaływanie na społeczeństwo. Pierwsze spółdzielnie zaczęto tworzyć w połowie XIX wieku, zaś kolebką ruchu spółdzielczego była Anglia. To właśnie tam w 1844 roku, w miejscowości Rochdale powstała spółdzielnia spożywców, która stanowiła wzorzec dla ruchu spółdzielczego. W Europie Środkowej w drugiej połowie XIX wieku rozwinęły się przede wszystkim spółdzielnie kredytowe. Spółdzielnie z kolei to autonomiczne stowarzyszenia osób, które dobrowolnie łączą się w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb i aspiracji gospodarczych, społecznych i kulturalnych poprzez wspólne przedsiębiorstwo.

Dzień Sejmu Polskiego

Dzień Sejmu Polskiego obchodzimy 1 lipca, a uchwałę w tej sprawie posłowie podjęli 12 czerwca 2015 roku przez aklamację. Data upamiętnia zawarcie 1 lipca 1569 roku na Sejmie w Lublinie Unii Realnej (Lubelskiej) między Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim. W wyniku tego porozumienia powstało państwo znane jako Rzeczpospolita Obojga Narodów ze stolicą w Krakowie. Od tego momentu Polska i Litwa miały wspólnego monarchę, herb, sejm, walutę oraz prowadziły spójną politykę zagraniczną i obronną. Zachowano natomiast odrębny skarb, urzędy, wojsko i sądownictwo. Sejm, w skład którego wchodziły Senat i Izba Poselska, wzmocniony przez przedstawicieli Litwy, przez wiele lat był centrum decyzyjnym państwa. Izba Poselska składała się ze 77 posłów koronnych i 50 litewskich, natomiast skład Senatu tworzyło 113 senatorów koronnych i 27 litewskich. Wspólny Sejm Walny obradował w Warszawie. Do jego kompetencji należało głownie stanowienie prawa i wyrażanie zgody na podatki.

Dzień Sejmu Polskiego jest dobrą okazją, by dowiedzieć się jak on funkcjonuje. W Sejmie podejmowane są przecież decyzje odnośnie życia całego społeczeństwa. Jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce. Składa się z 460 posłów, którzy tworzą kluby lub koła poselskie albo pozostają niezrzeszeni. Jego pracami kieruje Marszałek Sejmu RP (druga osoba w państwie) wybierany na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Sejmu. Do jego obowiązków należy m. in. zwoływanie posiedzeń, na których obradują posłowie, a także zastępowanie Prezydenta RP na wypadek opróżnienia przez niego swojego urzędu. Kadencja Sejmu RP trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia nowo wybranych posłów, jej koniec przypada na dzień poprzedzający zebranie się następnej kadencji. Prawo do kandydowania w wyborach do Sejmu RP uzyskuje się w wieku 21 lat. Kompleks budynków Sejmu i Senatu położony jest na skarpie wiślanej w Warszawie, w rejonie ulic Wiejskiej, Górnośląskiej oraz Piotra Maszyńskiego. Główna sala Sejmu to Sala Plenarna. Jest ona miejscem posiedzeń Sejmu oraz Zgromadzenia Narodowego. W tej sali przysięgę składa również nowo wybrany prezydent RP.
[KN]