Znasz kogoś lub sam znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej? Sprawdź, czy możesz otrzymać pomoc materialną.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi bez względu na dochód rodziny, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek ubiegać się można również, jeśli uczeń znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji. Może to być przykładowo śmierć rodziców, ciężki wypadek ucznia, nagła lub nieuleczalna choroba w rodzinie, zniszczenie lub utrata mienia wskutek kradzieży, powodzi czy pożaru, utrata pracy przez rodziców, a także inne nagłe okoliczności.


O świadczenie może się ubiegać:
• rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego ucznia / wychowanka;
• pełnoletni uczeń do ukończenia 24 roku życia;
• słuchacz kolegiów pracowników służb społecznych do 24 roku życia;
• wychowanek ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego

O zasiłek szkolny można ubiegać się nie później niż dwa miesiące od wypadku. Z wnioskiem zwrócić się może rodzic/opiekun ucznia, pełnoletni uczeń/słuchacz, dyrektor szkoły lub ośrodka oraz pracownik socjalny. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, czyli 620 zł.


Formularz do uzupełnienia można pobrać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Chocianów. Decyzja w sprawie otrzymania pieniędzy spłynie w ciągu miesiąca.