Czy w miejscowości Ogrodzisko powstanie farma fotowoltaiczna? Do 22 maja wydłużono termin, do którego tutejszy magistrat powinien wydać decyzję środowiskową. Sprawdzamy jaki wpływ na życie mieszkańców może mieć taka farma.

Fotowoltaika to dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną, czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego. Nie niesie za sobą ryzyka brzydkiego zapachu i hałasu. Niesie za sobą natomiast zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, zwłaszcza w kontekście dywersyfikacji dostaw energii i zmniejszenia udziału elektrowni węglowych w produkcji prądu.

Budowa farm fotowoltaicznych to szansa na rozwój w tak ciężkim okresie jaki teraz mamy i szansa na inwestycje - podkreśla radny z tamtego okręgu, Paweł Bujak - na całym świecie jest teraz moda na zieloną energię, która wypiera inne nieekologiczne rozwiązania, a realizowanie przez nas tak wielu inwestycji i chęć utrzymania ich przynajmniej na tym poziomie zachęca nas do szukania różnych źródeł ich finansowania, dlatego popieram to rozwiązanie i przekonuję do niego mieszkańców, aby każdy mógł być dumny, że możemy się wyróżnić na energetycznej mapie Polski - dodaje Bujak.

Pod koniec marca w chocianowskim Biuletynie Informacji Publicznej pojawiło się obwieszczenie burmistrza o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Ogrodzisko". Wydłużenie terminu spowodowane jest brakiem wymaganej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

- Po wybudowaniu takiej farmy można zasilać okoliczne wsie, mniejsze miasta czy zakłady energetyczne - wymienia Ewa Kałuzińska, naczelnik wydziału inwestycji i drogownictwa w tutejszym Ratuszu - w Chocianowie, który w przyszłości ma aspiracje do miana Zielonej Gminy, jest szansą na stałe dochody dla mieszkańców, ponieważ będą środki na inwestycje tak potrzebne jak kanalizacja, woda czy drogi - dodaje.

Ostatecznie firma fotowoltaiczna może czerpać dochody z odsprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez moduły, np. poprzez wygrane aukcje OZE. Wówczas Urząd Regulacji Energetyki zapewnia odbiór prądu po stałej cenie przez 15 lat, dzięki temu dzierżawca otrzymuje stałe dochody z tytułu dzierżawy, a do gminy wpływają podatki. Na magistracie spoczywa jednak obowiązek sporządzenia raportu oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

- Eksploatacja farmy nie ma niekorzystnego wpływu na środowisko. Następuje znaczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Wiadomo, że energia pozyskiwana ze spalania węgla emituje do atmosfery duże ilości CO2, który jest gazem cieplarnianym i ma on niepożądany wpływ na środowisko - podsumowuje Kałuzińska - fotowoltaika jest formą pozyskiwania energii bezpośrednio ze słońca, jest to więc odnawialne źródło energii - dodaje naczelnik.

W obliczu aktualnych ograniczeń w kontaktach, także tych z tutejszym magistratem mieszkańcy sąsiadujący z obszarem, na których planuje się budowę farmy fotowoltaicznej mogą wystąpić mailowo bądź telefoniczne o udostępnienie wszelkich informacji środowiskowych. Kontakt możliwy jest pod numerem: 76 818 50 20 (wewnętrzny: 1273).
[KN]