Dzisiejsza, nietypowa sesja Rady Miejskiej w Chocianowie odbywała się w sposób szczególny. Stoliki poustawiane były w bezpiecznych od siebie odstępach, jednak zdecydowana większość uczestników zachowała się rozważnie i wzięła udział zdalnie w tym spotkaniu. Sprawdzamy jakie decyzje podjęli radni.

Wśród spraw, którymi zajęli się chocianowscy rajcowie podczas 26. sesji Rady Miejskiej w Chocianowie są m.in. obniżka opłat za usługi opiekuńcze, rezygnacja z powołania spółki sportowej, zmiana delegata do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, wsparcie dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu czy program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Jednak nie tylko.

Reorganizacja administracyjno-księgowa systemu edukacji
Najważniejszym jednak punktem tej sesji było wyrażenie przez radnych zgody na reorganizację administracyjno-księgową systemu edukacji w naszej gminie, o czym informowaliśmy już w osobnym artykule p.t. "Nie likwidujemy żadnej szkoły". Wokół tych doniesień swoją retorykę usiłowała narzucić lokalna opozycja, a wywołaną w mediach społecznościowych burzę postanowił sprostować burmistrz Tomasz Kulczyński, co opisaliśmy w artykule p.t. "Burmistrz dementuje zarzuty opozycji".

Klub zostaje w rękach stowarzyszenia
Radni wycofali się dzisiaj z utworzenia spółki sportowej, która miała zająć się organizacją klubu Stal Chocianów. O konsekwencjach tej decyzji pisaliśmy już w zapowiedzi dzisiejszej sesji: "Radni spotkają się w czwartek". W związku z tym tutejszy klub zostanie w rękach stowarzyszenia, czyli tak jak było do tej pory. Kolejnym tematem, który zapowiadaliśmy, a który został podniesiony na sesji była także zmiana delegata Gminy Chocianów w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Dotychczasowego członka zgromadzenia, Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego zastąpi teraz na polkowickich spotkaniach wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wandycz.

Częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat
Osoby starsze i schorowane z pewnością ucieszy fakt wynikający z obniżki opłat za usługi opiekuńcze. Dodatkowo, zgodnie z przyjętą przez radnych uchwałą, korzystający z usług tutejszego OPS-u, których dochód w rodzinie nie przekracza 150% ustawowego kryterium dochodowego, będą mogli skorzystać z pomocy nieodpłatnie. Dodatkowo osoba zobowiązana do odpłatności może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszonych opłat na czas określony. O szczegółach wprowadzonych zasad będą informować pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie.

Program dla bezdomnych zwierząt
Rada przyjęła także program, którego celem jest jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi na terenie naszej gminy. Wśród jego najważniejszych założeń znalazły się: zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie oraz poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Program zakłada także edukację mieszkańców w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli zwierząt domowych, czy ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich sterylizację i kastrację.

Po modernizacji uda się oszczędzić
Poprawiony i zaktualizowany został także strategiczny dokument, wyznaczający kierunki rozwoju i modernizacji Gminy Chocianów, opracowany jeszcze w 2016 roku przez ówczesną radę. Dzisiejsza zmiana poza kosmetyką, jak uporządkowanie numeracji i usunięcie pustych pól dotyczyła dodania do strategii nowego punktu. Chodzi o modernizację oświetlenia ulicznego. Jak dowiadujemy się w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów chodzi m.in. o gminne latarnie. Rocznie koszt energii elektrycznej to ponad 320 tysięcy złotych. Plany zakładają, że po modernizacji uda się oszczędzić ponad połowę tej kwoty.
[KN]