Mieszkańcy Gminy Chocianów zapłacą więcej za gospodarkę odpadami komunalnymi. Powodem jest zwiększenie opłat przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego i przyjęcie uchwały większością głosów na ostatnim Posiedzeniu Zgromadzenia ZGZM, mimo zdecydowanego sprzeciwu przedstawicieli z Chocianowa jakim m. in. jest Burmistrz Tomasz Kulczyński.

Podczas XVIII Sesji Rady Miasta w Chocianowie przedstawiono projekt uchwały dotyczącej wyrażenia sprzeciwu wobec uchwały Nr VII/24/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r., a tym samym sprzeciwu wobec podwyżkom. Uchwały nie podjęto, ponieważ miało by to negatywny skutek. Zostalibyśmy, jako Gmina, wykluczeni ze Związku, a ponadto musielibyśmy opłacić udziały członkowskie do dnia wykluczenia.

Przegłosowanie uchwały zwiększającej opłaty za wywóz śmieci skutkuje tym, że mieszkańcy wszystkich gmin należących do Związku zobowiązani są dostosować się do nowych wytycznych narzuconych przez ZGZM i zapłacą:
33 zł - od gospodarstwa jednoosobowego
66zł - od gospodarstwa wieloosobowego

Zmiany zaszły nie tylko w wysokościach opłat, ale również w sposobie selekcjonowania odpadów.

Skąd wynika konieczność selektywnej zbiórki odpadów BIO?

Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Zgodnie z jego treścią jesteśmy zobowiązani do zbierania: odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Taki system segregacji odpadów obowiązuje na terenie całego kraju.

Do czego zobowiązany jest każdy właściciel nieruchomości?

Jeżeli mieszkasz na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, data 1 października oznacza dla Ciebie ważną zmianę. Od tego dnia każdy właściciel nieruchomości musi posiadać pojemniki do gromadzenia odpadów BIO. Jeżeli mieszkasz w domu jednorodzinnym, ich zakup pozostaje po Twojej stronie. W przypadku bloków i domów wielorodzinnych za ich dostarczenie odpowiada zarządca lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej. Posiadasz przydomowy ogródek? Masz więc szansę wybrać między brązowym pojemnikiem a kompostownikiem. Korzystając z tego drugiego przede wszystkim zostajesz zwolniony z obowiązku zakupu brązowego pojemnika BIO, ograniczasz przepływ odpadów i jednocześnie produkujesz pożyteczny kompost. Musisz jednak pamiętać, żeby zgłosić fakt posiadania kompostownika do ZGZM, składając stosowne oświadczenie dostępne tutaj.


Uwaga! Każdy pojemnik musi być w kolorze brązowym z wyraźnym oznaczeniem BIO.

Nowy system odbioru odpadów zakłada, że:
• wywóz dla budynków jednorodzinnych następować będzie raz na 2 tygodnie,
• wywóz dla budynków wielorodzinnych następować będzie raz w tygodniu.
Samodzielnie i nieodpłatnie każdy może przekazywać odpady BIO do CPSZOK-u znajdującego się w Polkowicach przy ul. Działkowej 18.


Zmiany zaczną obowiązywać od 1 października.