Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających, z kolei 31 grudnia 2020 roku upływa termin składania wniosków o nieobliczanie podatku dochodowego od wypłaconych przez KRUS emerytur i rent.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku podatkowego 2020 Kasa informuje, że jak co roku, w zdecydowanej większości przypadków, rozliczy podatek dochodowy za emeryta/rencistę/osobę uprawnioną do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Na potwierdzenie dokonania rozliczenia KRUS wystawi i przekaże w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2021 roku formularz PIT-40A, czyli roczne obliczenie podatku przez organ rentowy.

Osoba, która otrzyma taki formularz i poza świadczeniami emerytalno-rentowymi wypłaconymi z Kasy w 2020 roku nie osiągnęła innego przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu) nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. 

Kasa nie rozliczy jednak podatku dochodowego emeryta/rencisty/osoby uprawnionej do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego za 2020 r. m.in., gdy: w ciągu 2020 r. emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie; realizowała w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy; obniżała wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba, że takie oświadczenie emeryt/rencista wycofał w 2020 r.); nie pobierała zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania; przed końcem roku podatkowego tj. do dnia 31 grudnia 2020 r. emeryt/rencista złożył wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku; suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę obliczonego podatku; z uwagi na wstrzymanie wypłaty emerytury/renty po zamknięciu roku podatkowego nie mogła rozliczyć niedopłaty podatku.

Jeżeli wystąpi chociaż jedna z podanych wyżej sytuacji, Kasa przekaże emerytowi/renciście/osobie uprawnionej do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego formularz PIT-11A, czyli informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy 2020. Osoba, która otrzyma PIT-11A powinna sama złożyć zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym (w formie papierowej lub drogą elektroniczną) w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 roku.

Ponadto KRUS informuje, że każda osoba, która chce skorzystać z ulg podatkowych bądź z rozliczenia podatku razem z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych), mimo obliczenia podatku przez Kasę – również sama składa zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) w ww. terminie. W zeznaniu podatkowym należy uwzględnić kwoty wykazane w PIT-11A lub PIT-40A.

KRUS informuje również, że emeryt lub rencista, który nie chce aby Kasa obliczyła za niego podatek dochodowy od wypłaconych w 2020 roku emerytur i rent (czego potwierdzeniem jest wystawienie formularza PIT-40A), powinien przed zakończeniem roku podatkowego tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku złożyć wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku dochodowego.
[KN]