Nieruchomości gruntowe przy ulicy Makowej w Chocianowie na sprzedaż. Czas na wpłatę wadium mija jutro, 13.12.2019r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 1 miasta Chocianów przy ul. Makowej (kierunek Przemków), dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta LE1U/00031440/6.

Cena wywoławcza za sprzedaż działek oznaczonych nr geodezyjnymi wynosi:
- 40/4 o pow. 0,1557 ha – 79 657,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych) w tym 23% VAT,
- 40/5 o pow. 0,1596 ha – 75 553,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złotych) w tym 23% VAT,
- 40/6 o pow. 0,1693 ha – 70 546,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych) w tym 23% VAT,
- 40/9 o pow. 0,1837 ha – 76 524,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złotych) w tym 23% VAT,
- 40/12 o pow. 0,1573 ha – 74 468,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych) w tym 23% VAT,
- 40/13 o pow. 0,1683 ha – 70 131,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści jeden złotych) w tym 23% VAT.

W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą w PLN na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 33 8653 0004 0000 0089 1321 0012 w Banku Spółdzielczym w Przemkowie filia w Chocianowie do dnia 13.12.2019 r. (włącznie) wadium w kwocie 4'000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych). Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy jak wyżej. Przy wpłacie wadium należy podać nr działki.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.) o ile ustawa nie przewiduje zwolnienia z opłaty. Małżonkowie biorą udział w przetargu razem lub okazując pełnomocnictwo małżonka (bez opłaty skarbowej).

[KN]