Reklama
Reklama

Sprzedaż budynku usługowego w Trzebnicach /Medicus

Nieruchomości

Zakońoczne
Cena 500 000,00 zł
Wygasa Zakończone ( pt 06 list 2020 15:12:46 )
Kontakt Wyślij wiadomość
76 8185 020 wew. 119
sylwia.przybysz@chocianow.pl
Miejscowość Chocianów (Dolnośląskie)
Wszystkie ogłoszenia użytkownika


84 0

Chocianów, dnia 07.10.2020 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. 2020 poz. 65 ze zm.) i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U z 2014 poz. 1490).

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHOCIANÓW o g ł a s z a:

 

P I E R W S Z Y przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 336,40 m², zlokalizowanym na działce oznaczonym nr geodezyjnym 756/3 o pow. 0,0507 ha położonym w miejscowości Trzebnice nr 65, w obrębie 0011 Trzebnice dla której,      w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta LE1U/00026854/3.

Opis lokalu:  

Budynek usługowy położony jest w peryferyjnej części miejscowości Trzebnice nr 65, 3 kondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, murowany w technologii tradycyjnej. Pełni on funkcję ośrodka zdrowia. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 336,40 m², powierzchnia zabudowy 147 m². Ściany i sufity wewnętrzne otynkowane, malowane, podłoże linoleum, stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa. W budynku na parterze znajduje się 6 pomieszczeń i 3 WC z umywalką, na I piętrze znajduje się: 5 pomieszczeń oraz 2 WC z umywalką. Budynek ogrzewany jest za pomocą pieca na paliwo stałe. W budynku znajduje się instalacja: wodociągowa, energoelektryczna, kanalizacyjna – ścieki z budynku odprowadzane są istniejącym przyłączem do zbiornika nieczystości płynne zlokalizowane częściowo na sąsiedniej działce, instalacja gazowa i odgromowa. Budynek wykonany został 1920 r. a zmodernizowany w 2020 r. Kształt działki regularny, ukształtowanie terenu płaskie, działka zabudowana, zagospodarowana, ogrodzona, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy od dnia 01.03.2013 r. z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wysokość czynszu 245,57 zł + VAT wnoszona / 1 m-c. Przedmiot przetargu jest wolny od wszelkich obciążeń.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy      z dnia 21 sierpnia 1997 r. po gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) ustalony był do dnia 27 września 2020 r.

Przeznaczenie terenu:

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chocianów uchwalonym Uchwałą XLI/266/2018 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 26 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 2310) nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym 3U jako teren zabudowy usługowej i 5KDW jako tereny dróg wewnętrznych.

 

CENA WYWOŁAWCZA za sprzedaż przedmiotowej nieruchomości wynosi:

  • 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) Sprzedaż nieruchomości zwolniona będzie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43. Ust. 1 pkt. 10 a Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

przy postąpieniu nie mniejszym niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

PRZETARG odbędzie się w dniu 07 grudnia 2020 r. o godz. 10:00 w pokoju 4a Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą w PLN na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 33 8653 0004 0000 0089 1321 0012 w SGB - Bank S.A. oddział w Przemkowie Filia w Chocianowie do dnia 30 listopada 2020 r. (włącznie) wadium w kwocie: 35 000, 00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych). Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy jak wyżej.

Przy wpłacie wadium należy podać nazwę: „budynek usługowy Trzebnice 65”.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.) o ile ustawa nie przewiduje zwolnienia z opłaty. Małżonkowie biorą udział w przetargu razem lub okazując pełnomocnictwo małżonka (bez opłaty skarbowej).

WADIUM wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończania przetargu, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Urząd Miasta i Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w celu zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Urząd Miasta i Gminy może odstąpić od zwarcia umowy, spowoduje to przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowych przetargów udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Utrzymania w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, pokój nr 13, tel. 76 8185 020 wew. 119, a w zakresie zapisów planu zagospodarowania pokój nr 12 tel. wew. 127pokaż trasę z:
do ul. Ratuszowa 10 , Chocianów