Reklama
Reklama

Sprzedaż lokalu usługowego przy ul. Wspólnej 1

Nieruchomości

Zakońoczne
Cena 120 000,00 zł
Wygasa Zakończone ( pt 25 wrz 2020 13:15:58 )
Kontakt Wyślij wiadomość
768185020 wew. 119
sylwia.przybysz@chocianow.pl
Miejscowość Chocianów (Dolnośląskie)
Wszystkie ogłoszenia użytkownika


186 0

Chocianów, dnia 25.08.2020 r.

W Y C I Ą G  Z  O G Ł O S Z E N I A o  P R Z E T A R G U

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

Informuje,

że dnia 24 września 2020 r. o godz. 10:00 w pokoju 4a

Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie

 

odbędzie się:

D R U G I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu usługowego o powierzchni użytkowej 58,79 m², położonego w budynku przy ul. Wspólnej 1 w Chocianowie, zlokalizowanego na działce oznaczonej nr geodezyjnym 183/3 o pow. 0,0177 ha w obrębie 2 miasta Chocianów, dla której, w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta LE1U/00029385/5.

Opis lokalu:

Lokal usługowy nr 1a położony jest w centrum miasta przy ul. Wspólnej 1, na parterze budynku z wejściem od strony ulicy. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne jest podpiwniczony. Pełni on funkcję mieszkalno-usługową. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 58,79 m². W skład lokalu wchodzą: 3 pomieszczenia i łazienka. W budynku znajduje się instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna. Ściany i sufity wewnętrzne otynkowane, malowane. Podłoże – kafelki. Budynek wykonany został 1945 r. i murowany jest w technologii tradycyjnej.

Przeznaczenie terenu:

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chocianów uchwalonym Uchwałą XLI/266/2018 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 26 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 2310) nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym 5MWU jako teren zabudowy śródmiejskiej.  

Przedmiot przetargu wolny jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. po gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. 2020 poz. 65 ze zm.) ustalony był do dnia 17 maja 2020 r.

Poprzedni przetarg odbył się w dniu: I przetarg ustny nieograniczony – 22 lipca 2020 r.

CENA WYWOŁAWCZA za sprzedaż przedmiotowej nieruchomości wynosi:

  • 120 000,00zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) Sprzedaż nieruchomości zwolniona będzie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43. Ust. 1 pkt. 10 a Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

przy postąpieniu nie mniejszym niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą w PLN na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 33 8653 0004 0000 0089 1321 0012 w SGB-Bank S.A. Oddział w Przemkowie Filia         w Chocianowie do dnia 17 września 2020 r. (włącznie) wadium w kwocie 6 000, 00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych). Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy jak wyżej. Przy wpłacie wadium należy podać nazwę: „lokalu usługowy na ul. Wspólnej 1”.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowych przetargów udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Utrzymania w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, pokój nr 13, tel. 76 8185 020 wew. 119, a w zakresie zapisów planu zagospodarowania pokój nr 12 tel. wew. 127

Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w urzędzie i Miasta i Gminy wChocianowie, opublikowane  BIP w zakładce OGŁOSZENIA BURMISTRZAhttp://chocianow.bip.pbox.pl/public/?id=93702pokaż trasę z:
do ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianow , Chocianów