Wydział Rozwoju i Utrzymania w chocianowskim magistracie prowadzi konsultacje społeczne dotyczące Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Chocianów na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 roku. Czas na udział w konsultacjach mieszkańcy naszej gminy mają do 21 grudnia.

Na temat Programu Ochrony Środowiska mogą wypowiedzieć się wszyscy mieszkańcy naszej gminy. Wśród najważniejszych zagadnień zainteresowani znajdą ochronę klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarkę wodnościekową, zasoby geologiczne, gleby, gospodarkę odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze i ochronę lasów, a także zagrożenia poważnymi awariami.

- Konsultacje będą prowadzone do 21 grudnia 2020 roku w formie zbierania opinii. Można je składać tradycyjnie w wersji papierowej do Urzędu Miasta i Gminy Chocianów oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego na adres e-mail: konsultacje@chocianow.pl, a także na elektroniczną skrzynkę podawczą "umigchocianow" - mówi Krystian Wan, rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Gminy Chocianów.
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Chocianów na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 roku dostępny jest (kliknij link) w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu. Tam również można znaleźć formularz konsultacji społecznych (załącznik nr 2).
[KN]