Realizując zapisy § 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697), zawiadamiam o ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wszystkich zadań własnych gminy przez Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.


Jednocześnie informuję, że Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie będzie pracować w dotychczasowych godzinach pracy tj. od 7:30 do 15:30 w trybie pracy wewnętrznej. Wszelkie sprawy pilne wymagające bezpośredniego kontaktu będę załatwiane tylko w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Urząd przyjmuje dokumenty przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail: bok@chocianow.pl, platformę ePUAP: umigchocianow oraz w wersji papierowej w specjalnie wyznaczonym miejscu. Numery telefonów centrali telefonicznej: 76 818 50 41, 76 818 50 20, 76 818 40 50, 76 818 42 16,76 818 51 38, 76 818 50 03.

Niniejsze ogłoszenie i podjęte działania uwzględniają zgodnie z zapisami w/w Rozporządzenia konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i obowiązuje od dnia 22 kwietnia 2020 r. do odwołania. Podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Urzędu.