W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce, hodowcy drobiu powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

Do środków ochrony w szczególności należy:
- przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni (pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem),
- przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem (uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem),
- karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych (do których nie mają dostępu ptaki dzikie),
- stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego,
- mycie rąk wodą z mydłem po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami,
- stosowanie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Bardzo istotne jest niezwłoczne zgłaszanie do odpowiednich osób i instytucji, takich jak lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt, burmistrz lub prezydent, każdego podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu. Do objawów klinicznych wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) należą: zwiększona śmiertelność, znaczący spadek pobierania paszy i wody, duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności oraz objawy nerwowe, jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów.

[KN]