Do 13 marca na wpłatę wadium mają czas chętni na zakup 225-arowej działki sąsiadującej m.in. z Chocianowskim Parkiem Piastowskim. Warto rozważyć zakup tej nieruchomości gruntowej.

Działka położona w obrębie 2 miasta Chocianów przy ul. Tadeusza Kościuszki sąsiaduje z Chocianowskim Parkiem Piastowskim, łąkami oraz z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną i usługową. Dojazd do działki z drogi wojewódzkiej drogą gruntową utwardzoną przebiega obok siedziby Nadleśnictwa.

Nieruchomość gruntowa jest niezabudowana, nieużytkowana i nieuzbrojona z możliwością podłączenia. Przez środek działki przebiega infrastruktura wodociągowa. Kształt działki jest nieregularny, ukształtowanie terenu lekko pagórkowate - informują urzędnicy. - Wymieniona nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 3U i posiada przeznaczenie podstawowe jako zabudowa usługowa w 100% - dodają.
Cena wywoławcza za sprzedaż przedmiotowej nieruchomości wynosi: 650 000,00 PLN (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w tym 23% VAT, przy postąpieniu nie mniejszym niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą w PLN na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 73 1020 5226 0000 6702 0706 0603 w PKO BP Oddział 1 we Wrocławiu do dnia 13.03.2023 r. (włącznie) wadium w kwocie 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy - informują pracownicy chocianowskiego magistratu.
Przy wpłacie wadium należy podać nr działki (dz.14/11 obr. 2). Przetarg odbędzie się w dniu 17.03.2023 roku o godzinie 9:00 w Sali Nr 4a w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.). o ile ustawa nie przewiduje zwolnienia z opłaty. Małżonkowie biorą udział w przetargu razem lub okazując pełnomocnictwo małżonka (bez opłaty skarbowej) - wyjaśniają urzędnicy. - Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończania przetargu, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - dodają.
Dodatkowych informacji na temat przedmiotowych przetargów udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Utrzymania w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, pokój nr 13, tel. 76 8185 020 wew. 119, a w zakresie zapisów planu zagospodarowania pokój nr 12 tel. wew. 127.