Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie, ze środków pochodzących z budżetu państwa, zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku.

Wszystko w ramach programu "Sportowe Wakacje +". W ustawie budżetowej na ten rok, na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych w ramach tego programu zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 30 milionów złotych. To o 20 milionów złotych więcej niż rok temu.

O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. w szczególności związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. Zadania będą realizować podmioty wyłonione w otwartym konkursie - czytamy w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej.
Wśród zadań realizowanych w ramach konkursu organizatorzy wymieniają wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych, wspieranie organizacji turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych, a także wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim. W tym ostatnim przypadku zadaniem jest wyłonienie operatora krajowego.

W ramach konkursu wyłoniony zostanie jedynie operator krajowy wspierania organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych, który następnie przeprowadzi rekrutację w zakresie realizacji obozów na poziomie lokalnym - czytamy w rządowym serwisie.
Operator krajowy zobowiązany jest do sformułowania zasad i warunków zlecania realizacji zadania, tj. regulaminu rekrutacji przeprowadzanej w oparciu o ustalone w programie kryteria oceny ofert, warunków i terminów składania ofert, warunków zawierania umów i ich rozliczania, itp. na zasadach i w trybie określonych w ofercie i umowie.

Na wspieranie organizacji obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim - przez operatora krajowego zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 10 000 000 zł. W przypadku, gdy środki w ww. wysokości nie zostaną w całości rozdysponowane, przeznaczone będą na pozostałe zadania programu w tym konkursie - czytamy na portalu www.gov.pl.
Oferty należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu AMODIT dostępnym pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl, a następnie przesłać je (również elektronicznie) w terminie do 9 maja. Zostaną one rozpatrzone najpóźniej do 18 czerwca tego roku. Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.