CZWARTY  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych  oznaczonych nr geodezyjnymi: 40/4 o pow. 0,1557, 40/5 o pow. 0,1596 ha, 40/6 o pow. 0,1693 ha, 40/12 o pow. 0,1573 ha, położone w obrębie 1 miasta Chocianów przy ul. Makowej (kierunek Przemków), dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta LE1U/00031440/6.

Wymienione nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 2 MN i posiadają przeznaczenie podstawowe jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ponadto teren położony jest w granicach otuliny „Przemkowskiego Parku Krajobrazowego”. Działki posiadają dojazd do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną (dz. nr 40/8). Położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, zabudowy gospodarczej i gruntów niezabudowanych. Działki są nieuzbrojone, kształt działek regularny, ukształtowanie terenu płaskie, działki nieużytkowane. Istnieje możliwości przyłącza przedmiotowych działek do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przebiegających w drodze wewnętrznej (40/8). Przedmiotowe nieruchomości wolne są od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustalony był do dnia 23 września 2019 r. CENA WYWOŁAWCZA za sprzedaż przedmiotowych nieruchomości wynosi:

  1. 40/4 o pow. 0,1557 ha – 79 657,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych) w tym 23% VAT,
  2. 40/5 o pow. 0,1596 ha – 75 553,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złotych) w tym 23% VAT,
  3. 40/6 o pow. 0,1693 ha – 70 546,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt  tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych) w tym 23% VAT,
  4. 40/12 o pow. 0,1573 ha – 74 468,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych) w tym 23% VAT,

przy postąpieniu nie mniejszym niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 PRZETARGI odbędą się w dniu 30.03.2020 r. w pokoju 4a Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie w następującym porządku:

  1. godz. 10:00 – przetarg na sprzedaż działki 40/4,
  2. godz. 10:20 – przetarg na sprzedaż działki 40/5,
  3. godz. 10:40 – przetarg na sprzedaż działki 40/6,
  4. godz. 11:00 – przetarg na sprzedaż działki 40/12,

W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą w PLN na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 33 8653 0004 0000 0089 1321 0012 w Banku Spółdzielczym w Przemkowie filia w Chocianowie do dnia 25.03.2020 r. (włącznie) wadium w kwocie 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych). Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy jak wyżej.

Przy wpłacie wadium należy podać nr działki.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.) o ile ustawa nie przewiduje zwolnienia z opłaty. Małżonkowie biorą udział w przetargu razem lub okazując pełnomocnictwo małżonka (bez opłaty skarbowej).

Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeśli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone niezwłocznie, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu przetargu,

- zwrócone niezwłocznie, jeżeli osoba wpłacająca wadium zrezygnuje z podejścia do przetargu.

 

Uchylenie się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości w ustalonym terminie, spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowych przetargów udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Utrzymania w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, pokój nr 13, tel. 76 8185 020 wew. 119, a w zakresie zapisów planu zagospodarowania pokój nr 12 tel. wew. 127