Od dzisiaj, 11 października do czwartku, 14 października Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach ogłasza nabór na przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników i pracodawców. Kto i dokładnie o co może wnioskować?

W związku z przyznaniem środków z rezerwy KFS w wysokości 60 tysięcy złotych Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach zaprasza pracodawców zainteresowanych dofinansowaniem kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców do składania wniosków w okresie od dzisiaj do 14 października. Wnioski należy składać w okresie trwania naboru w formie papierowej lub elektronicznej (drogą mailową lub potwierdzone profilem zaufanym).

Wnioski rozpatrywane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wg. kryteriów zawartych w Karcie Oceny Wniosku - czytamy na portalu PUP Polkowice.
Forma papierowa może zostać złożona w siedzibie PUP w Polkowicach, ul. Legnicka 15, pok. 203 w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30. W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską, o złożeniu wniosku decyduje data wpływu wniosku do PUP Polkowice. W przypadku drogi elektronicznej maile muszą być kierowane na adres: wrpo@praca.gov.pl. Te wnioski muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym. Z kolei wnioski potwierdzone profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej można również złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 76-746-52-68 oraz -69, osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach w pokoju 201 lub na stronie: https://polkowice.praca.gov.pl/-/16172766-nabor-wnioskow-pracodawcow-o-przyznanie-srodkow-z-rezerwy-krajowego-funduszu-szkoleniowego-w-roku-2021.