Od początku obecnej kadencji trwają prace, które mają sprawić, że w perspektywie kilku najbliższych lat w Rakowie w końcu popłynie woda. Przypomnijmy, że ta miejscowość wykluczona jest z dostępu do bieżącej wody. Dzięki podjęciu Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chocianów, można złożyć wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej (bez odgałęzień sieci jako przyłączy do granic działki) dla zapewnienia dostawy wody pitnej i do celów przeciwpożarowych dla mieszkańców wsi Raków, gm. Chocianów (etap II – VII zadania)”.

Teraz przed nami jeszcze kilka spraw formalnych, m. in. uzyskanie zgód organów spółki tj. Rady Nadzorczej Spółki i Zgromadzenia Wspólników Tomasza Kulczyńskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów, na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki oraz w późniejszym terminie ogłoszenie przetargu, celem wyłonienia wykonawcy zadania. Uwzględnienie tego zadania w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chocianów stanowi zabezpieczenie dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Pewnie zastanawiacie się Państwo jakie korzyści, jako Spółka będziemy mieć z takiego dofinansowania? Korzyści jest wiele, a to m. in.:
- długi okres spłaty dofinansowania - do 10 lat,
- stałe, niskie oprocentowanie pożyczki,
- możliwość odroczenia terminu spłaty dofinansowania do 18 miesięcy,
- co najważniejsze, po spłacie 85% pozyskanych środków finansowych, będziemy starać się o umorzenie pozostałej części dofinansowania, czyli 15%.


Podejmowane są kolejne działania i szukanie korzystnych rozwiązań i środków zewnętrznych na realizację zadań w zakresie gospodarki wodno – kanalizacyjnej, które mają wpływ na rozwój Spółki oraz Gminy Chocianów. Jest szansa, że dzięki uzyskaniu dofinansowania z WFOŚiGW we Wrocławiu, do końca 2020 r. "zwodociągowana" zostanie cała wieś Raków.