Sprzedaż nieruchomości gruntowej dz.446/12 obr. 3

[] Nieruchomości

Chocianów, dnia 27.08.2021 r.

RU.6840.5.2020

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. po gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).

BURMISTRZ MIASTA i GMINY CHOCIANÓW o g ł a s z a:

T R Z E C I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie 3 miasta Chocianów, oznaczonej nr geodezyjnym:  

- 446/12 o pow. 0,2000 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00018331/2.

Wymieniona nieruchomość zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oznaczona jest symbolem 19U/P i posiada przeznaczenie podstawowe jako tereny zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Działka położona jest w podmiejskiej części miejscowości Chocianów, przy ul Trzebnickiej w kier. wyjazdu na Lubin, dojazd do działki możliwy jest drogą wewnętrzną gruntową nieutwardzoną. Działka jest niezagospodarowana, niezabudowana, kształt regularny, ukształtowanie terenu płaskie, porośnięta nieregularną roślinnością, w bezpośrednim sąsiedztwie z ogródkami działkowymi i torfowiskami. Działka jest nieuzbrojona, odległość przyłącza od granicy terenu do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, wodociągowej   i kanalizacji do 200 m. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) ustalony był do dnia 21 marca 2021 r.

Poprzednie przetargi:

PIERWSZY przetarg odbył się dnia 24 maja 2021 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

DRUGI przetarg odbył się dnia 27 lipca 2021 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

CENA WYWOŁAWCZA za sprzedaż przedmiotowej nieruchomości wynosi:

- 446/12 o pow. 0,2000 ha87 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) w tym 23% VAT,

przy postąpieniu nie mniejszym niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

PRZETARG odbędzie się dnia 27 września 2021 r. o godz. 8:20 w Sali Nr 4a w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie.

W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą w PLN na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 73 1020 5226 0000 6702 0706 0603 w PKO BP Oddział 1 we Wrocławiu do dnia 22.09.2021 r. (włącznie) wadium w kwocie 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy jak wyżej. Przy wpłacie wadium należy podać nr działki.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.) o ile ustawa nie przewiduje zwolnienia z opłaty. Małżonkowie biorą udział w przetargu razem lub okazując pełnomocnictwo małżonka (bez opłaty skarbowej).

WADIUM wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończania przetargu, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Urząd Miasta i Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w celu zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Urząd Miasta i Gminy może odstąpić od zwarcia umowy, w wyniku czego wpłacone wadium przepada.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowego przetargu udzielą pracownicy Wydziału Rozwoju i Utrzymania w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, pokój nr 13, tel. 76 8185 020 wew. 119, a w zakresie zapisów MPZP pokój nr 12 tel. wew. 127


Informacje dodatkowe

Brak

Adres ogłoszenia

https://chocianow.pl/sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-dz446-12-obr-3,o2821

Kontakt

Mail: sylwia.przybysz@chocianow.pl
Telefon: 76 8185020 wew. 119

Lokalizacja

Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów, Chocianów
Dolnośląskie (Polska)

Ogłoszenie dodano: 2021-08-27 15:39:09
Ogłoszenie wygasa: 2021-09-26 15:39:08