Sprzedaż działek na ul. Leśny Zakątek

[] Nieruchomości

Chocianów, dnia 25.09.2020 r.

W Y C I Ą G  Z  O G Ł O S Z E N I A  o  P R Z E T A R G A C H

 BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

Informuje,

że dnia 26 października 2020 r. w godz. 9:00 – 11:30 w pokoju 4a

Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie

 

odbędą się:

 

P I E R W S Z E przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Leśny Zakątek w obrębie 1 miasta Chocianów, oznaczonych nr geodezyjnymi:

 1. 79/2 i 80/4 o pow. 0,0735 ha i 0,0564 ha o łącznej pow. 0,1299 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,
 2. 80/3 i 81/4 o pow. 0,0807 ha i 0,0308 ha o łącznej pow. 0,1115 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,
 3. 81/3 i 82/6 o pow. 0,0442 ha i 0,0658 ha o łącznej pow. 0,1100 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,
 4. 82/5 o pow. 0,1094 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,
 5. 82/4 i 83/4 o pow. 0,0279 ha i 0,0828 ha o łącznej pow. 0,1107 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założone są księgi wieczyste nr LE1U/00017548/9 i LE1U/00031623/3,
 6. 83/3 i 84/12 o pow. 0,0815 ha i 0,0291 ha o łącznej pow. 0,1106 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założone są księgi wieczyste nr LE1U/00017548/9 i LE1U/00031623/3,
 7. 84/11 o pow. 0,1098 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,
 8. 84/10 o pow. 0,1087 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,
 9. 84/5 o pow. 0,1301ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,
 10. 84/4 o pow. 0,1207 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,
 11. 84/3 o pow. 0,1146 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9.

Opis nieruchomości:  

Wymienione nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 83MN i posiadają przeznaczenie podstawowe jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Przez działkę o nr geodezyjnym 84/5, 84/4 i 84/3 przebiega linia SN. Ponadto teren położony jest w granicach Obszaru Natury 2000 „Bory Dolnośląskie”. Działki posiadają dojazd w części przez nowo wyremontowane i oświetlone drogi gminne o nr ewidencyjnym 97 i 69/3 przy których dostępne są wszystkie media: energia elektryczna, gaz, woda i kanalizacja oraz w dalszej części dz. nr 97 przez gminną drogę gruntową nieutwardzoną i gminną drogę wewnętrzną ul. Leśny Zakątek (dz. nr 79/3, 80/5, 81/5, 82/7, 83/5, 84/6). Informacja dodatkowa do drogi przy ul. Leśny Zakątek prace tj.: usunięcie drzew, niwelacja terenu oraz utwardzenie drogi wewnętrznej zostaną przeprowadzone poza okresem ochrony lęgowej ptaków tj. po 15 października 2020 r. na podstawie Decyzji o sygn. DG.SR.613.65.2020 z dnia 10.09.2020 r. Działki położone są w sąsiedztwie lasu oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gruntów niezabudowanych. Nieruchomości gruntowe są niezabudowane i nieuzbrojone, kształt działek regularny, ukształtowanie terenu płaskie, działki są nieużytkowane, porośnięte nieregularną roślinnością i drzewami. Przedmiotowe nieruchomości wolne są od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustalony był do dnia 29 czerwca 2020 r.

 

 CENY WYWOŁAWCZE za sprzedaż przedmiotowych nieruchomości wynoszą:

 1. 79/2 i 80/4 o łącznej pow. 0,1299 ha – 56 919,70 PLN (pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych 70/100) w tym 23% VAT,
 2. 80/3 i 81/4 o łącznej pow. 0,1115 ha – 48 937,00 PLN (czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 3. 81/3 i 82/6 o łącznej pow. 0,1100 ha – 48 297,40 PLN (czterdzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 40/100) w tym 23% VAT,
 4. 82/5 o pow. 0,1094 ha – 48 026,80 PLN (czterdzieści osiem tysięcy dwadzieścia sześć złotych 80/100) w tym 23% VAT,
 5. 82/4 i 83/4 o łącznej pow. 0,1107 ha – 48 592,60 PLN (czterdzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 60/100) w tym 23% VAT,
 6. 83/3 i 84/12 o łącznej pow. 0,1106 ha – 48 568,00 PLN (czterdzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 7. 84/11 o pow. 0,1098 ha – 48 199,00 PLN (czterdzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 8. 84/10 o pow. 0,1087 ha – 47 719,30 PLN (czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych 30/100) w tym 23% VAT,
 9. 84/5 o pow. 0,1301ha – 51 360,10 PLN (pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt tysięcy 10/100) w tym 23% VAT,
 10. 84/4 o pow. 0,1207 ha – 47 707,00 PLN (czterdzieści siedem tysięcy siedemset siedem złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 11. 84/3 o pow. 0,1146 ha – 47 805,40 PLN (czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięć złotych 40/100)      w tym 23% VAT,

przy postąpieniu nie mniejszym niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

PRZETARGI odbędą się w dniu 26.10.2020 r. w pokoju 4a Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie w następującym porządku:

 1. godz. 9:00 – przetarg na sprzedaż działek 79/2 i 80/4,
 2. godz. 9:15 – przetarg na sprzedaż działek 80/3 i 81/4,
 3. godz. 9:30 – przetarg na sprzedaż działek 81/3 i 82/6,
 4. godz. 9:45 – przetarg na sprzedaż działki 82/5,
 5. godz. 10:00 – przetarg na sprzedaż działek 82/4 i 83/4,
 6. godz. 10:15 – przetarg na sprzedaż działek 83/3 i 84/12,
 7. godz. 10:30 – przetarg na sprzedaż działki 84/11,
 8. godz. 10:45 – przetarg na sprzedaż działki 84/10,
 9. godz. 11:00 – przetarg na sprzedaż działki 84/5,
 10. godz. 11:15 – przetarg na sprzedaż działki 84/4,
 11. godz. 11:30 – przetarg na sprzedaż działki 84/3.

W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą w PLN na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 33 8653 0004 0000 0089 1321 0012 w SGB-Bank S.A. oddział w Przemkowie Filia w Chocianowie do dnia 20.10.2020 r. (włącznie) wadium w kwocie 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych). Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy jak wyżej.

Przy wpłacie wadium należy podać nr działki.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowych przetargów udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Utrzymania w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, pokój nr 13, tel. 76 8185 020 wew. 119, a w zakresie zapisów planu zagospodarowania pokój nr 12 tel. wew. 127

Ogłoszenie o przetargach wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w urzędzie i Miasta i Gminy w Chocianowie oraz opublikowane BIP w zakładce OGŁOSZENIA BURMISTRZA: http://chocianow.bip.pbox.pl/public/get_file_contents.php?id=209817
Informacje dodatkowe

Brak

Adres ogłoszenia

https://chocianow.pl/sprzedaz-dzialek-na-ul-lesny-zakatek,o728

Kontakt

Mail: sylwia.przybysz@chocianow.pl
Telefon: 76 8185 020 wew. 119

Lokalizacja

ul. Ratuszowa 10, Chocianów
Dolnośląskie (Polska)

Ogłoszenie dodano: 2020-09-30 12:49:59
Ogłoszenie wygasa: 2020-10-30 12:49:59