Zdolni, ambitni maturzyści mieszkający na wsi i w małych miejscowościach, pochodzących z niezamożnych rodzin, mogą liczyć na stypendia pomostowe na I rok studiów w wysokości nawet 7 tysięcy złotych.

"Stypendia Pomostowe" to ogólnopolski program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok nauki oraz na dalsze lata studiów. Jednakże, żeby dostać dodatkowe środki należy spełniać pewne kryteria.

Na stypendium może liczyć maturzysta z roku 2021, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w 2021 roku, a także:
- zda maturę w bieżącym roku szkolnym, uzyskując z niej odpowiednią ilość punktów (minimum 100, zgodnie z wymogami programu),
- zostanie przyjęty w roku akademickim 2021/22 na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich,
- mieszka na wsi lub w mieście do 20 tysięcy mieszkańców,
- pochodzi z niezamożnej rodziny (dochód na osobę nie przekracza 1960 zł brutto).

Ponadto maturzysta musi spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR,
- jest bądź był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej,
- jest członkiem rodziny wielodzietnej,
- jest bądź był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,
- ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Stypendium na I rok studiów wynosi 7 tysięcy złotych i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce mogą korzystać także ze stypendiów na kolejne lata studiów: II, III i IV rok, a także ze stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię lub stypendiów doktoranckich. Osoby pobierający stypendia mogą także brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje, które wpłyną na późniejszą karierę zawodową.

Rekrutacja do programu przebiega on-line na stronie Stypendiów Pomostowych. Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 roku, do godz. 16.00.