Wczorajsza sesja absolutoryjna trwała łącznie 4,5 godziny. W tym czasie radni m.in. potwierdzili wykonanie budżetu przez Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego za 2020 rok. Co jeszcze działo się w trakcie czterdziestej pierwszej sesji Rady Miejskiej w Chocianowie?

Radni pochylili się nad raportem o stanie gminy Chocianów za 2020 rok oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu, opiniami i wnioskami Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu i Komisji Rewizyjnej tutejszej Rady Miejskiej, a także udzielili Burmistrzowi Miasta i Gminy Tomaszowi Kulczyńskiemu wotum zaufania i absolutorium.


Burmistrz Kulczyński na plus

Włodarz naszej gminy cieszy się zaufaniem większości radnych. Zarówno przy udzielaniu Burmistrzowi Kulczyńskiemu wotum zaufania, jak i absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok radni potwierdzili swoje poparcie 10 głosami za przy tylko jednym głosie wstrzymującym się. Identycznym wynikiem cieszyła się uchwała dotycząca sprawozdania finansowego naszej gminy za 2020 rok.

Później radni zajęli się także podjęciem uchwał w sprawach: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2021/2022, ustalenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, udzielenia 60 tysięcy złotych dotacji celowej dla parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych na renowację istniejącego i wykonanie nowego ogrodzenia przy kościele w Trzmielowie, zmiany budżetu gminy na 2021 rok oraz zmiany do WPF. W trzech pierwszych sprawach radni przyjęli uchwały jednogłośnie, z kolei w kwestiach finansowych uchwały przeszły większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym.

Chocianowianie będą wybierać nowych radnych

W trakcie sesji w mediach społecznościowych pojawiło się także oświadczenie jednego z radnych, Pawła Kisiela o złożonych rezygnacjach z mandatów przez dwójkę radnych: jego samego i Dorotę Kehle. Złożenie rezygnacji to pierwszy krok w kierunku zmian w radzie, następnym krokiem jest wygaśnięcie mandatów, które uchwałą musi stwierdzić rada. Wygaśnięcie mandatu radnego oznacza konieczność uzupełnienia składu rady w wyborach uzupełniających.