Jest sobota, 24. października i 298. dzień roku. Imieniny obchodzą Rafał oraz Marcin. Dzisiaj w kartce z kalendarza swoje miejsce ma Dzień Narodów Zjednoczonych.


To święto obchodzone jest corocznie 24 października w rocznicę wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych (z 1945 roku). Pierwsze obchody odbyły się w 1948 roku. Od 1978 rozpoczynają Tydzień Rozbrojenia. Tego samego dnia Narody Zjednoczone obchodzą Światowy Dzień Informacji na temat Rozwoju ustanowiony w 1972 roku. Zgromadzenie Ogólne uznało, że obchody Dnia powinny odbywać się w tym samym czasie, co obchody Dnia Narodów Zjednoczonych.

ONZ stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka. Dokładnie są to:
  • utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa za pomocą zbiorowych i pokojowych wysiłków,
  • rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami na zasadach samostanowienia i suwerennej równości,
  • rozwiązywanie konkretnych problemów międzynarodowych (gospodarczych, społecznych, kulturowych, humanitarnych czy dotyczących praw człowieka) na zasadzie współpracy międzynarodowej oraz uznania równości ras, płci, języków i wyznań,
  • stanowienie ośrodka uzgadniania działań narodów w imię wspólnych celów.
Członkami ONZ mogą być tylko państwa. Karta NZ nie określa konkretnych procedur wystąpienia z ONZ, wystąpienie takie jest więc możliwe na mocy jednostronnej deklaracji. Jak dotąd z ONZ wystąpiło tylko jedno państwo – Indonezja w 1965, powróciła jednak do Organizacji już rok później. Za uporczywe łamanie zasad Karty NZ państwo członkowskie może być usunięte z ONZ przez Zgromadzenie Ogólne na wniosek Rady Bezpieczeństwa. Taka sytuacja miała miejsce w 1992, gdy wykluczono z Organizacji Jugosławię. Dyskutowano także nad wykluczeniem RPA za stosowanie apartheidu. Istnieje też procedura zawieszenia w prawach członka, podejmowana przez Zgromadzenie Ogólne na wniosek Rady Bezpieczeństwa (w obu przypadkach większością 2/3 głosów).

Za członków pierwotnych uznanych jest 51 państw. Są to państwa, które wzięły udział w konferencji założycielskiej ONZ w San Francisco, podpisały i ratyfikowały Kartę ONZ, a także państwa, które podpisały Deklarację Narodów Zjednoczonych z 1942 r., podpisały i ratyfikowały Kartę ONZ. To drugie kryterium wprowadzono specjalnie dla Polski, która nie mogła uczestniczyć w konferencji w San Francisco z powodu braku rządu uznawanego przez wszystkie mocarstwa – Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i przeważająca większość krajów świata – uczestników konferencji, uznawały za rząd Rzeczypospolitej Polskiej Rząd RP na uchodźstwie z siedzibą w Londynie, z kolei ZSRR uznawał podporządkowany sobie Rząd Tymczasowy w Warszawie.
[KN]