Już od miesiąca Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt realizuje na terenie województwa dolnośląskiego projekt pt. „Przedsiębiorcze kobiety 3.0”. Projekt skierowany jest do kobiet po 30. roku życia zamieszkujących na terenie województwa dolnośląskiego. Organizatorzy oferują uczestniczkom: bezzwrotną dotację na założenie własnej firmy w wysokości do 23.050,00zł (bez poręczycieli), wsparcie pomostowe finansowe w wysokości do 2.000,00 przez 12 m-cy prowadzenia firmy, a także bezpłatne wsparcie szkoleniowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Wśród warunków niezbędnych, aby otrzymać dotację, oprócz zamieszkania na terenie Dolnego Śląska, kobiety powyżej 30. roku życia muszą spełnić jeszcze kilka pozostałych. Oferta jest bowiem dla kobiet: pozostających bez zatrudnienia w tym szczególnej sytuacji na rynku pracy (kobiety 50+, niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, z niskimi kwalifikacjami), imigrantek lub reemigrantek, ubogich pracujących, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120 procent wysokości minimalnego wynagrodzenia, odchodzących z rolnictwa.

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.przedsiebiorczekobiety3.eu.