Starosta Polkowicki wszczyna proces scalania gruntów w Naszej Gminie, a dokładniej we wsi Brunów. Wieloetapowy proces swój początek miał jeszcze w poprzedniej kadencji, jednak swój finał ma właśnie teraz. Dzięki współpracy na różnych płaszczyznach pracownicy Starostwa Powiatowego w Polkowicach złożyli wniosek, którego skutkiem było przyznanie środków na realizację zadania.


Scalenie gruntów jest skomplikowanym zabiegiem prawnym i technicznym, którego celem jest stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych. Widocznym efektem może być zmniejszenie ilości działek w gospodarstwie, powiększenie powierzchni działki czy też przybliżenie ich do siedliska oraz nowa sieć dróg. Scalenie gruntów na terenie całego kraju stały się oczekiwanym i cenionym działaniem wpływającym na rozwój obszarów wiejskich.

- Był to długotrwały proces, ale dzięki współpracy ze Starostą Polkowickim Kamilem Ciupakiem udało nam się doprowadzić do sytuacji, kiedy umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia została podpisana- mówi Burmistrz Tomasz Kulczyński.

Warto podejmować się takich przedsięwzięć, ponieważ jest możliwość refundacji kosztów z Unii Europejskiej w kwocie sięgającej nawet 10 milionów złotych.

- Scalanie gruntów wsi Brunów stało się faktem. Dzięki zaangażowaniu i przekazanej przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie dokumentacji możemy dziś mówić o zakończeniu ważnego etapu w procesie przygotowania całego projektu. Ten fakt podkreśla, jak duże znaczenie odgrywa wzajemna współpraca na szczeblu samorządów - mówi Starosta Kamil Ciupak.


Czas wykonywania scalenia łącznie z zagospodarowaniem poscaleniowym zależy od wielkości i trudności obszaru objętego tym postępowaniem i może wynosić nawet kilka lat. Prace scaleniowe są bardzo pracochłonne, wymagają przeprowadzenia wielu czynności oraz zaangażowania samych zainteresowanych tj. mieszkańców Brunowa.