Reklama
Reklama

Sprzedaż nieruchomości gruntowej dz.14/11 obr. 2

Nieruchomości

Zakońoczne
Cena 650 000,00 zł
Wygasa Zakończone ( śr 31 sier 2022 14:38:57 )
Kontakt Wyślij wiadomość
76 8185020 wew. 119 lub 1193
sylwia.przybysz@chocianow.pl
Miejscowość Chocianów (Dolnośląskie)
Wszystkie ogłoszenia użytkownika


79 0

Chocianów, dnia 01.08.2022 r.

RU. 6840.10.2021.SP

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

BURMISTRZ MIASTA i GMINY CHOCIANÓW o g ł a s z a:

C Z W A R T Y  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kościuszki w obrębie 2 miasta Chocianów, oznaczonej nr geodezyjnym 14/11 o pow. 2,2555 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00022102/9.

Przedmiotowa działka położona jest w obrębie 2 miasta Chocianów przy ul. Tadeusza Kościuszki. Dojazd do działki z drogi wojewódzkiej drogą gruntową utwardzoną obok siedziby Nadleśnictwa. Działka sąsiaduje z Chocianowskim Parkiem Piastowskim, łąkami oraz z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną i usługową. Działka porośnięta jest nieregularną roślinnością, krzewami oraz rośnie na niej kilka pojedynczych drzew, ponadto na działce widnieją pozostałości po ogrodzeniu, porzucone są gruzy i inne drobne zanieczyszczenia. Nieruchomość gruntowa jest niezabudowana, nieużytkowana i nieuzbrojona z możliwością podłączenia. Przez środek działki przebiega infrastruktura wodociągowa. Kształt działki jest nieregularny, ukształtowanie terenu lekko pagórkowate.

Wymieniona nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 3U i posiada przeznaczenie podstawowe jako zabudowa usługowa w 100 %, ponadto teren obejmują strefy: „OW” ochrony archeologicznej, „U” ochrony układu przestrzennego miasta, zbiornik GZWP nr 315 „Zbiornik Chocianów-Gozdnica” i GZWP nr 316 „Subzbiornik Lubin”. Przez działkę przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN. Lokalizacja nowej zabudowy w obrębie zespołu pałacowo – parkingowego możliwa jest w miejscu nieistniejących historycznych budynków lub logicznie uzupełnienie układu zabudowy historycznej.

Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Poprzednie przetargi:

PIERWSZY przetarg odbył się dnia 28 września 2021 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

DRUGI przetarg odbył się dnia 11 stycznia 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

TRZECI przetarg odbył się dnia 17 maja 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

CENA WYWOŁAWCZA za sprzedaż przedmiotowej nieruchomości wynosi: 650 000,00 PLN (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w tym 23% VAT, przy postąpieniu nie mniejszym niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

PRZETARG odbędzie się w dniu 06.10.2022 r. o godzinie 9:00 w Sali Nr 4a w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie.

W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą w PLN na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 73 1020 5226 0000 6702 0706 0603 w PKO BP Oddział 1 we Wrocławiu do dnia 30.09.2022 r. (włącznie) wadium w kwocie 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy jak wyżej.

Przy wpłacie wadium należy podać nr działki.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).               o ile ustawa nie przewiduje zwolnienia z opłaty. Małżonkowie biorą udział w przetargu razem lub okazując pełnomocnictwo małżonka (bez opłaty skarbowej).

WADIUM wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończania przetargu, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Urząd Miasta i Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w celu zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Urząd Miasta i Gminy może odstąpić od zwarcia umowy, spowoduje to przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowych przetargów udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Utrzymania w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, pokój nr 13, tel. 76 8185 020 wew. 119, a w zakresie zapisów planu zagospodarowania pokój nr 12 tel. wew. 127pokaż trasę z:
do Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów , Chocianów