Reklama
Reklama

Sprzedaż nieruchomości gruntowej dz.47/13Trzmielów

Nieruchomości

Zakońoczne
Cena 44 100,00 zł
Wygasa Zakończone ( sob 27 list 2021 15:40:12 )
Kontakt Wyślij wiadomość
76 8185020 wew. 119
sylwia.przybysz@chocianow.pl
Miejscowość Chocianów (Dolnośląskie)
Wszystkie ogłoszenia użytkownika


333 0

Chocianów, dnia 28.10.2021 r.

RU.6840.82.2018

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. po gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).

BURMISTRZ MIASTA i GMINY CHOCIANÓW o g ł a s z a:

C Z W A R T Y przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 0012 - Trzmielów, oznaczonej nr geodezyjnym:  

- 47/13 o pow. 0,1598 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00027351/4.

Wymieniona nieruchomość zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oznaczona jest symbolem 7MN/U i posiada przeznaczenie podstawowe jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Przez działkę o nr 47/13 przebiega linia energetyczna niskiego napięcia. Działka jest niezagospodarowana, położona w peryferyjnej części Trzmielowa. Dojazd do działki drogą ugruntowaną, asfaltową. Działka położona jest w sąsiedztwie lasów oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gruntów niezabudowanych. Nieruchomość gruntowa jest niezabudowana, kształt działki regularny, ukształtowanie terenu płaskie, działka jest nieużytkowana, porośnięta nielicznymi drzewami. Działka jest nieuzbrojona, odległość przyłącza od granicy terenu do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, wodociągowej i kanalizacji do 100m. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustalony był do dnia 21 marca 2021 r.

Poprzednie przetargi:

PIERWSZY przetarg odbył się dnia 25 maja 2021 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

DRUGI przetarg odbył się dnia 27 lipca 2021 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

TRZECI przetarg odbył się dnia 27 września 2021 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

CENA WYWOŁAWCZA za sprzedaż przedmiotowej nieruchomości wynosi:

- 47/13 o pow. 0,1598 ha44 200,00 PLN (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście złotych 00/100) w tym 23% VAT,

przy postąpieniu nie mniejszym niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

PRZETARG odbędzie się dnia 29 listopada 2021 r. o godz. 10:40 w Sali Nr 4a w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie.

W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą w PLN na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 73 1020 5226 0000 6702 0706 0603 w PKO BP Oddział 1 we Wrocławiu do dnia 24.11.2021 r. (włącznie) wadium w kwocie 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Za termin wpłaty wadium   w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy jak wyżej. Przy wpłacie wadium należy podać nr działki.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.) o ile ustawa nie przewiduje zwolnienia z opłaty. Małżonkowie biorą udział w przetargu razem lub okazując pełnomocnictwo małżonka (bez opłaty skarbowej).

WADIUM wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończania przetargu, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Urząd Miasta i Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w celu zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Urząd Miasta i Gminy może odstąpić od zwarcia umowy, w wyniku czego wpłacone wadium przepada.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowego przetargu udzielą pracownicy Wydziału Rozwoju i Utrzymania w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, pokój nr 13, tel. 76 8185 020 wew. 119, a w zakresie MPZP pokój nr 12 tel. wew. 127BIP http://chocianow.bip.pbox.pl/public/?id=93702


pokaż trasę z:
do Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów , Chocianów