Reklama
Reklama

Sprzedaż nieruchomości gruntowej dz.obr.Trzmielów

Nieruchomości

Zakońoczne
Cena 33 000,00 zł
Wygasa Zakończone ( sob 01 paz 2022 13:08:44 )
Kontakt Wyślij wiadomość
76 8185020 wew. 119 lub 1193
sylwia.przybysz@chocianow.pl
Miejscowość Chocianów (Dolnośląskie)
Wszystkie ogłoszenia użytkownika


53 0

Chocianów, dnia 16.09.2022 r.

RU.6840.82.2018

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. po gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

BURMISTRZ MIASTA i GMINY CHOCIANÓW o g ł a s z a:

T R Z E C I E przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 0012 - Trzmielów, oznaczonych numerami geodezyjnymi:  

  1. 47/11 o pow. 0,1018 ha,
  2. 47/13 o pow. 0,1598 ha, 

dla przedmiotowych nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00027351/4. Działki o numerach 47/11, 47/13 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Trzmielów oznaczone są symbolem 7MN/U i posiadają przeznaczenie podstawowe jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Przedmiotowe nieruchomości są niezabudowane, niezagospodarowane, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej (działka nr 160/3). Działki są nieuzbrojone z możliwością podłączenia, lokalizacja w/w nieruchomości jest dobra, kształt korzystny, teren płaski. Przedmiotowe nieruchomości wolne są od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Poprzednie przetargi:

PIERWSZE przetargi odbyły się dnia 24 maja 2022 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym. DRUGIE przetargi odbyły się dnia 9 sierpnia 2022 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.

CENY WYWOŁAWCZE za sprzedaż przedmiotowych nieruchomości wynoszą:

  1. 47/11 o pow. 0,1018 ha – 33 000,00 PLN (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100) w tym 23% VAT,
  2. 47/13 o pow. 0,1598 ha – 47 000,00 PLN (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100) w tym 23% VAT,

przy postąpieniu nie mniejszym niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

PRZETARGI odbędą się dnia 18 października 2022 r. w Sali Nr 4a w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie w następującym porządku:

  1. godz. 9:00 – przetarg na sprzedaż działki 47/11,
  2. godz. 9:15 – przetarg na sprzedaż działki 47/13.

W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą w PLN na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 73 1020 5226 0000 6702 0706 0603 w PKO BP Oddział 1 we Wrocławiu do dnia 12.10.2022 r. (włącznie) wadium w kwocie 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych). Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy jak wyżej. Przy wpłacie wadium należy podać nr działki.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.). o ile ustawa nie przewiduje zwolnienia z opłaty. Małżonkowie biorą udział w przetargu razem lub okazując pełnomocnictwo małżonka (bez opłaty skarbowej).

WADIUM wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończania przetargu, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Urząd Miasta i Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w celu zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Urząd Miasta i Gminy może odstąpić od zwarcia umowy, w wyniku czego wpłacone wadium przepada.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowego przetargu udzielą pracownicy Wydziału Rozwoju i Utrzymania w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, pokój nr 13, tel. 76 8185 020 wew. 119, a w zakresie zapisów MPZP pokój nr 12 tel. wew. 127pokaż trasę z:
do Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów , Chocianów

Inne oferty