Z końcem listopada ruszyły dwa z czterech planowanych jeszcze na ten rok naborów wniosków o pomoc finansową z PROW na lata 2014-2020. W ARiMR można już ubiegać się o wsparcie na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy oraz na rozwój usług rolniczych.

O dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej jednego hektara i nie większe niż 300 ha, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wykazał przychód w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych. Konieczne jest również posiadanie wpisu w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

- Wsparcie jest przyznawane na realizację inwestycji ulepszających już istniejące instalacje nawadniające, powiększających obszar nawadniania lub jednocześnie powiększających obszar nawadniania i ulepszających już istniejące instalacje - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. - Dofinansowanie można otrzymać m.in. na: budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem - dodaje ARiMR.
Limit finansowy na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi 100 tysięcy złotych, przy czym refundacji podlega 50 procent kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 procent w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tysięcy złotych.

- Druga propozycja wsparcia adresowana jest do przedsiębiorców, którzy pracują już na rzecz rolników i chcą rozwijać swoją działalność w zakresie usług wspomagających produkcję roślinną lub chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, czy też usług świadczonych po zbiorach - informuje ARiMR.
O dofinansowanie na "Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych" może ubiegać się osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności:
01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach.

- Refundacji podlega do 50 procent kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług - wyjaśnia ARiMR. - Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tysięcy złotych na jednego beneficjenta - tłumaczy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty o przyznanie pomocy na rozwój usług rolniczych Agencja przyjmuje do 13 stycznia 2021 r., na inwestycje w nawadnianie gospodarstw - do 28 stycznia przyszłego roku.
[KN]