Kancelaria Prezesa Rady Ministrów prowadzi rekrutację w służbie cywilnej na stanowisko Starszego Referenta do spraw gospodarki transportowej w Zespole Wspomagającym Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. Jakie trzeba spełnić wymagania i ile będzie można zarobić?

Do 20 października zgłaszać się mogą kandydaci w naborze na jedno stanowisko Starszego Referenta do spraw gospodarki transportowej w Zespole Wspomagającym Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. Wynagrodzenie zasadnicze przewidziane dla zwycięzcy rekrutacji to 2.850,83 złotych brutto. Czym będzie zajmować się osoba pracująca na wspomnianym stanowisku? Wszystkie szczegóły znajdujemy w ogłoszeniu na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Prowadzenie gospodarki transportowej i ewidencji rzeczowych składników majątkowych, prowadzenie ewidencji wypadków i kolizji z udziałem pojazdów służbowych; prowadzenie postępowań szkodowych w przedmiotowym zakresie, prowadzenie gospodarki materiałami pędnymi i smarami w Komendzie, rozliczanie książek kontroli pracy sprzętu transportowego, prowadzenie ewidencji oraz wydawanie zaświadczeń na prowadzenie służbowego sprzętu transportowego, przekazywanie sprzętu do warsztatów naprawczych; realizacja zadań z zakresu planowania, napraw i obsługi pojazdów służbowych, kierowca pojazdu służbowego - czytamy w ogłoszeniu.
W zamian nowy pracodawca oferuje miejsce parkingowe na terenie urzędu oraz dofinansowanie do wypoczynku. Kogo najchętniej w swoich szeregach zobaczyliby policjanci z Polkowic? Wśród wymagań znalazły się nie tylko te niezbędne, ale są także dodatkowe atuty, które charakteryzują przyszłego pracownika.

Wymagania niezbędne to wykształcenie średnie, doświadczenie zawodowe w pracy administracyjnej, prawo jazdy kat. B, posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - czytamy w ogłoszeniu o pracę. - Wymagania dodatkowe to wykształcenie średnie mechanik samochodowy oraz doświadczenie zawodowe w obszarze gospodarki transportowej - znajdujemy w ofercie pracy.
W zamian za spełnienie oczekiwań Komenda gwarantuje pracę administracyjno-biurową przy stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, wykonywaną głównie w pozycji siedzącej przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, a także obsługę komputera powyżej 4 godzin dziennie, prowadzenie samochodu służbowego, stanowisko usytuowane na IV piętrze budynku Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach przy ul. Legnickiej 15. Pomimo, iż oferta przewiduje w naborze pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami, muszą one liczyć się z pewnymi barierami architektonicznymi, jak brak windy, podjazdów wewnątrz budynku, drzwi o odpowiedniej szerokości oraz dostosowanej toalety.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - czytamy w ogłoszeniu. - W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6% - dodaje przyszły pracodawca.
Aplikacja musi zawierać CV i list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i stażu pracy, kopię dokumentu prawa jazdy, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wśród dokumentów dodatkowych znalazły się: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia oraz kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego i stażu pracy.

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia. Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy - czytamy w ogłoszeniu. - Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów - czytamy.
Aplikować można do środy, 20 października 2021, w formie papierowej na adres: Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach (ul. Legnicka 15, 59-100 Polkowice). W celu uzupełnienia informacji przyszły pracodawca zaprasza do kontaktu telefonicznego, pod numerem: 47-8747-286. O przyjęciu dokumentów decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu. Wszystkie informacje dostępne na stronie Naborów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.