Taka oferta może się nie powtórzyć. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie wystawili do przetargu ustnego nieograniczonego dwadzieścia działek budowlanych w malowniczej scenerii Obszaru Natura 2000 "Bory Dolnośląskie" graniczących z otuliną "Przemkowskiego Parku Krajobrazowego".

Oferty są więcej niż atrakcyjne, bo i okolice przeznaczone do zamieszkania znajdują się w bardzo spokojnym rejonie, a dodatkowo ceny działek są prawdopodobnie najniższe w regionie. Urzędnicy przekonują dlaczego warto się pospieszyć z wpłatą wadium.

Przedmiotowe działki położone są w Chocianowie, przy drodze wojewódzkiej nr 328, dojazd do działek poprzez dz. 23/3, która pełnić będzie funkcję drogi dojazdowej. Działki sąsiadują z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz lasem. Ukształtowanie terenu płaskie, działki porośnięte są nieregularną roślinnością i drzewami. Nieruchomości gruntowe są niezabudowane, nieużytkowane i nieuzbrojone z możliwością podłączenia - opisują pracownicy magistratu. - Wymienione nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 3MN i posiada przeznaczenie podstawowe jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ponadto działki położone są na Obszarze Natura 2000 "Bory Dolnośląskie", graniczą z otuliną "Przemkowskiego Parku Krajobrazowego" - dodają.
W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą w PLN na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 73 1020 5226 0000 6702 0706 0603 w PKO BP Oddział 1 we Wrocławiu do dnia 15.02.2023 r. (włącznie) wadium w kwocie 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy jak wyżej. Przy wpłacie wadium należy podać nr działki.

CENY WYWOŁAWCZE za sprzedaż przedmiotowych nieruchomości wynoszą:
 1. 23/4 o pow. 0,1462 ha – 68 000,00 zł PLN (sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 2. 23/5 o pow. 0,1204 ha  59 500,00 zł PLN (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 3. 23/6 o pow. 0,1217 ha  59 500,00 zł PLN (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 4. 23/7 o pow. 0,1224 ha  59 500,00 zł PLN (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 5. 23/8 o pow. 0,1229 ha  59 500,00 zł PLN (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 6. 23/9 o pow. 0,1231 ha  59 500,00 zł PLN (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 7. 23/10 o pow. 0,1231 ha  59 500,00 zł PLN (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 8. 23/11 o pow. 0,1231 ha  59 500,00 zł PLN (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 9. 23/12 o pow. 0,1232 ha  59 500,00 zł PLN (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 10. 23/13 o pow. 0,1295 ha  64 000,00 zł PLN (sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 11. 23/14 o pow. 0,1625 ha  76 600,00 zł PLN (siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 12. 23/15 o pow. 0,1792 ha  85 000,00 zł PLN (osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 13. 23/16 o pow. 0,1262 ha  63 000,00 zł PLN (sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 14. 23/17 o pow. 0,1215 ha  59 000,00 zł PLN (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 15. 23/18 o pow. 0,1212 ha  59 000,00 zł PLN (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 16. 23/20 o pow. 0,1191 ha  59 000,00 zł PLN (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 17. 23/21 o pow. 0,1214 ha  59 000,00 zł PLN (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 18. 23/22 o pow. 0,1197 ha  59 000,00 zł PLN (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 19. 23/23 o pow. 0,1193 ha  59 000,00 zł PLN (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 20. 23/24 o pow. 0,1192 ha  59 000,00 zł PLN (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) w tym 23% VAT,

przy postąpieniu nie mniejszym niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetargi odbędą się sali nr 4a Urzędu Miasta i Gminy Chocianów 21 oraz 22 lutego 2023 roku. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.) o ile ustawa nie przewiduje zwolnienia z opłaty. Małżonkowie biorą udział w przetargu razem lub okazując pełnomocnictwo małżonka (bez opłaty skarbowej).