Symbolicznym uderzeniem w dzwonek Wiceminister Sportu i Turystyki oraz Prezes LZS oznajmili start naboru wniosków rządowego programu Klub w edycji 2023. Inauguracja odbyła się podczas specjalnej konferencji zorganizowanej w PKOl w której udział wzięło wielu znakomitych gości, prezesów Polskich Związków Sportowych oraz zaproszeni goście. Wiemy do kiedy można składać wnioski.

Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, "wyrównywanie szans", wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży, inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży oraz stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży to podstawowe cele programu "Klub".

 Zaczęliśmy zatem, pierwsze wnioski już wpływają – nabór trwa do 24.04 do godziny 23.59.59 i do tego czasu nasz system elektroniczny będzie przyjmował Wasze wnioski. Zapoznajcie się z regulaminem, zasadami i aplikujcie  czytamy na stronie ministerstwa.
Wśród podstawowych wymogów dla klubów jest prowadzenie zarejestrowanej działalności przez min. 3 lata przed datą składania wniosku o dofinansowanie – wymagany wypis/wydruk z KRS lub ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania wniosku oraz łączna wysokość dotacji ze środków publicznych pozyskanych przez klub na zadania statutowe w poprzednim (2022) roku nie wyższa niż 200 tys. złotych – należy załączyć sprawozdanie finansowe za poprzedni rok z wyszczególnieniem dotacji otrzymanych ze środków publicznych.

Szczegółowe zasady udziału w naborze dostępne są na stronie: https://rzadowyprogramklub.pl/zasady/.