W tym roku czeka nas Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Jego przeprowadzenie planowane jest na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku, jednak żeby to się udało potrzebni są rachmistrzowie. Sprawdzamy, co trzeba zrobić, aby nim zostać.

Narodowy Spis Powszechny to jedyne badanie na terenie Polski, realizowane co 10 lat, które dostarcza administracji publicznej, organom rządowym, instytucjom naukowym i badawczym, ośrodkom analitycznym, szkołom wyższym, mediom, a nawet osobom prywatnym, pełnych informacji o stanie i strukturze demograficzno-społecznej oraz ekonomicznej naszego państwa. Obowiązek przeprowadzenia spisu powszechnego wynika również z międzynarodowych zobowiązań Polski. Na całym świecie spisy ludności i mieszkań są podstawowym instrumentem gromadzenia informacji o sytuacji demograficznej, społecznej i ekonomicznej kraju, a także o jego zasobach mieszkaniowych.

"Ilu nas jest", "kim jesteśmy" i "jak żyjemy"?

Spisy powszechne to czas, kiedy administracja publiczna stara się zdiagnozować najważniejsze zagadnienia dotyczące obywateli Polski. Ten konkretny spis powszechny obejmuje całą populację ludności i mieszkań. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla administracji jedynym źródłem danych.

- W ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zostaną zebrane m.in. takie dane jak charakterystyka demograficzna osób, ich aktywność ekonomiczna, poziom wykształcenia, niepełnosprawność, migracje wewnętrzne i zagraniczne, charakterystyka etniczno-kulturowa, gospodarstwa domowe i rodziny, stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych - czytamy na rządowej stronie Głównego Urzędu Statystycznego.
Szczegółowe zagadnienia podnoszone przez rachmistrzów dostępne są na stronie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w ramach serwisu rządowego. Tam też można znaleźć informacje o bezpieczeństwie podawanych przez siebie danych.

Kto może zostać rachmistrzem?

Aby zostać rachmistrzem NSP 2021 przede wszystkim trzeba spełnić kilka podstawowych warunków. Rachmistrzem może zostać osoba w wieku powyżej 18 lat o nieposzlakowanej opinii. Musi posiadać co najmniej wykształcenie średnie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie oraz nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Jak czytamy w Regulaminie naboru rachmistrzów spisowych - Kandydat na rachmistrza spisowego (...) może składać niezbędne dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje: w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu, w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania maila), w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym), w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
Następnie kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie i zdać egzamin. Warunkiem zdania egzaminu będzie udzielenie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi (tj. minimum 18 punktów). Rachmistrzami zostaną jednak tylko kandydaci z najwyższą liczbą punktów. Poniżej prezentujemy formularz, jaki należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy, aby rozpocząć proces rekrutacji na rachmistrza spisowego.

Wynagrodzenie dla rachmistrzów

Wynagrodzenie rachmistrza terenowego zostało ustalone w wysokości 7 złotych brutto za każdy skuteczny i prawidłowy wywiad bezpośredni oraz 4 złote brutto za każdy skuteczny i prawidłowy wywiad telefoniczny. Te stawki mogą się jednak zmienić, bowiem po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021 stosowana będzie dla wszystkich grup rachmistrzów spisowych jednolita stawka za realizację wywiadu spisowego, niezależnie od tego, czy będzie to wywiad bezpośredni czy telefoniczny. Wówczas jednolita stawka wynosić będzie 6 złotych brutto za każdą prawidłowo wypełnioną ankietę osobową.

Warto się pospieszyć, bowiem rekrutacja potrwa tylko do wtorku, 9 lutego.
[KN]