Od września wzrósł zasiłek dla wszystkich bezrobotnych. W pierwszych 90 dniach wyniesie on 1200 zł oraz 942,30 zł w pozostałym okresie posiadania prawa do zasiłku. Także od tego miesiąca rodzicom i opiekunom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole lub placówkę pobytu dziennego.

Z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy wprowadzony został dodatek solidarnościowy, na mocy którego w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia tego roku wypłacano 1400 złotych wszystkim, którzy stracili pracę w wyniku kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa. Tą ustawą udało się także podnieść zasiłek dla bezrobotnych. Wzrósł on do 1200 złotych, z czego maksymalna kwota obowiązuje w okresie pierwszych 90 dni posiadania praw do zasiłku. Później zasiłek będzie przysługiwał w wysokości 942,30 złotych. Do końca sierpnia było to odpowiednio 881,30 zł i 692,00 zł.

- Nikogo nie zostawiliśmy bez pomocy. Dodatek solidarnościowy wprowadziliśmy z myślą o osobach, które utraciły pracę w czasie epidemii. Jednocześnie, dzięki inicjatywie prezydenta Andrzeja Dudy, ustawa zakładała podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych. Podwyżka zaczyna obowiązywać od września - mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. - Podwyższoną kwotę zasiłku otrzymają wszyscy bezrobotni - nie tylko nowo rejestrujący się, ale też bezrobotni, którzy już pobierają zasiłek - zaznacza minister Marlena Maląg.
Dzięki temu podniesione zostaną wszystkie świadczenia, których wysokość zależna jest właśnie od wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Są to m.in. stypendia przysługujące w okresie odbywania szkolenia, stażu czy przygotowania zawodowego dorosłych, dodatki aktywizacyjne czy świadczenia integracyjne dla uczestników Centrów Integracji Społecznej. W przyjętych regulacjach jest także zmiana, która zakłada zaliczenie do 365 dni pracy, warunkujących możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, okresu pracy w obniżonym wymiarze etatu i z obniżoną wysokością wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku osób, które utraciły korzyści przez COVID-19.

Bezrobotni to jednak nie jedyna grupa, która może liczyć na wsparcie rządu w okresie epidemii koronawirusa. Od 1 września rodzicom i opiekunom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku, w którym nie mogą odprowadzić swoich pociech do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, czy do placówki dziennego pobytu. Ten wypłacany będzie do 20 września tego roku.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługiwać będzie tak jak dotychczas rodzicom dzieci w wieku do lat 8, ubezpieczonym rodzicom dzieci do lat 16, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do lat 18, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, do lat 24, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą - informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Zasady przyznawania dodatkowego zasiłku pozostają bez zmian. Należy złożyć stosowne oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem u pracodawcy lub w przypadku osób prowadzących działalność pozarolniczą w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie, ale trzeba je złożyć, bo bez niego ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.
[KN]