Reklama
Reklama

Sprzedaż nieruchomości gruntowej dz.195 obr. 2

Nieruchomości

Zakońoczne
Cena 154 000,00 zł
Wygasa Zakończone ( czw 27 paz 2022 15:01:24 )
Kontakt Wyślij wiadomość
76 8185020 wew. 119 lub 1193
sylwia.przybysz@chocianow.pl
Miejscowość Chocianów (Dolnośląskie)
Wszystkie ogłoszenia użytkownika


61 0

Chocianów, dnia 27.09.2022 r.

RU.6840.15.2022.SP

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

BURMISTRZ MIASTA i GMINY CHOCIANÓW o g ł a s z a:

D R U G I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie 2 miasta Chocianów, oznaczonej nr geodezyjnym 195 o pow. 0,2873 ha, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami o numerach ewidencyjnych: 458, 459, 460, dla wymienionej działki w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00020693/4.

Przedmiotowa działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej z ul. Dominialnej, nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem:

- warsztatowo-magazynowo-biurowym nr 458 – parterowym, z poddaszem (brak dostępu do pomieszczeń poddasza, bez podpiwniczenia, fundamenty kamienno – ceglane, ściany wewnętrzne murowane, konstrukcja dachu drewniana z pokryciem papą, brak rynien spustowych, stolarka okienna drewniana oraz jej brak, stolarka drzwiowa drewniana i stalowa, posadzki ceglane, cementowe z płytek. Budynek jest nieużytkowany, posiada nieszczelności w pokryciu dachu, przecieki przez strop parteru, zawilgocenia ścian, pow. użytkowa 792,70 m²,

- pomieszczeniem gospodarczym nr 460 – pomieszczenie o konstrukcji murowanej usytuowane przy ścianie bocznej budynku warsztatowo-magazynowo-biurowego pow. zabudowy 14,97 m²,

- wiatą na maszyny rolnicze nr 459 – obiekt parterowy, ściany zewnętrzne murowane, konstrukcja dachu drewniana oparta na szynie stalowej pokryta eternitem, brak rynien i rur spustowych, posadzka cementowa, brak części dachu, pow. użytkowa 100,40 m²

- wiatą magazynową – obiekt parterowy z jednym pomieszczeniem murowanym ze wszystkich stron, trzy ściany zewnętrzne murowane, konstrukcja dachu drewniana pokryta papą, brak rynien i rur spustowych, posadzka cementowa oraz klepisko pow. użytkowa 173,40 m²

Na działce znajduje się więcej budynków niż zarejestrowano w ewidencji gruntów, wszystkie są w złym stanie technicznym.

Nieruchomość znajduje się w otoczeniu gruntów zabudowanych i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, posiada dobre walory lokalizacyjne, oraz możliwość uzbrojenia w sieć energetyczną wodociągową, kanalizacyjną i gazową, dostępność komunikacyjna przeciętna, infrastruktura techniczna przeciętna.

Wymieniona nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chocianów oznaczona jest symbolami: 2MW/U jako tereny zabudowy śródmiejskiej (99%) i 1 KD-G jako tereny dróg publicznych klasy G (1%), ponadto działka leży w strefie „OW” ochrony archeologicznej, „U” ochrony układu przestrzennego miasta, oraz na zbiorniku: GZWP nr 315 „Zbiornik Chocianów-Gozdnica” i GZWP nr 316 „Subzbiornik Lubin”.

Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Poprzednie przetargi:

PIERWSZY przetarg odbył się dnia 27 maja 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

CENA WYWOŁAWCZA za sprzedaż przedmiotowej nieruchomości wynosi: 154 000,00 PLN (sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) sprzedaż jest zwolniona z VAT, przy postąpieniu nie mniejszym niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

PRZETARG odbędzie się w dniu 28.10.2022 r. o godzinie 9:30 w Sali Nr 4a w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie.

W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą w PLN na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 73 1020 5226 0000 6702 0706 0603 w PKO BP Oddział 1 we Wrocławiu do dnia 24.10.2022 r. (włącznie) wadium w kwocie 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy jak wyżej. Przy wpłacie wadium należy podać nr działki.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.). o ile ustawa nie przewiduje zwolnienia z opłaty. Małżonkowie biorą udział w przetargu razem lub okazując pełnomocnictwo małżonka (bez opłaty skarbowej).

WADIUM wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończania przetargu, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Urząd Miasta i Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w celu zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Urząd Miasta i Gminy może odstąpić od zwarcia umowy, spowoduje to przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowych przetargów udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Utrzymania w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, pokój nr 13, tel. 76 8185 020 wew. 119, a w zakresie zapisów planu zagospodarowania pokój nr 12 tel. wew. 127

http://chocianow.bip.pbox.pl/public/getFile?id=228435pokaż trasę z:
do Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów , Chocianów

Inne oferty