Na oficjalnej stronie Nadleśnictwa Chocianów zostały udostępnione ekspertyzy analizujące skutki wdrożenia przyjętej w roku ubiegłym Unijnej Strategii na rzecz Bioróżnorodności 2030. Strategia zakłada odbudowę różnorodności biologicznej Europy z korzyścią dla ludzi, klimatu jak również całej planety.

Wśród opublikowanych dokumentów znajdziemy ekspertyzy m.in. analizujące zagrożenia dla ekosystemów leśnych. Ekspertyzy określają skutki wdrożenia unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności.

- Przywrócenie przyrody do zdrowego stanu jest bardzo ważne dla naszego dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego. Przyroda jest naszym sprzymierzeńcem w walce ze zmianą klimatu i epidemiami chorób. Jest to również element naszej strategii wzrostu gospodarczego, Europejskiego Zielonego Ładu, oraz ożywienia gospodarczego w Europie. Musimy oddać naszej planecie więcej niż jej zabieramy - oceniła Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Do głównych celów nowej Strategii należy: ustanowienie obszarów chronionych na co najmniej 30 procent powierzchni lądowej i 30 procent powierzchni morskiej Europy, odblokowanie 20 miliardów euro rocznie na różnorodność biologiczną z różnych źródeł, w tym funduszy UE oraz funduszy krajowych i prywatnych, osiągnięcie przez Unię Europejską wiodącej pozycji na świecie w walce z globalnym kryzysem różnorodności biologicznej, a także odtworzenie zdegradowanych ekosystemów na lądzie i na morzu poprzez wzrost produkcji w systemie rolnictwa ekologicznego i zwiększenie liczby elementów krajobrazu rolniczego przyjaznych przyrodzie, zatrzymanie i odwrócenie trendu spadkowego populacji zapylaczy, zmniejszenie użycia i ryzyka związanego ze stosowaniem pestycydów o 50 procent do 2030 roku, odtworzenie co najmniej 25 000 km europejskich rzek poprzez przywrócenie do stanu swobodnego przepływu i zasadzenie 3 miliardów drzew.

Zagadnienia dotyczące kapitału naturalnego i różnorodności biologicznej mają zostać włączone również do praktyk biznesowych. Komisja zmobilizuje wszystkie narzędzia działań zewnętrznych i partnerstwa międzynarodowe na rzecz ambitnych nowych globalnych ram różnorodności biologicznej ONZ na konferencji stron Konwencji o różnorodności biologicznej jeszcze w tym roku.

- Obecnie w Polsce Obszary Natury 2000 zajmują około 20 procent powierzchni. By spełnić zapisy nowej strategii należałoby wskazać dodatkowo 3 miliony hektarów powierzchni Polski – czytamy w materiale publikowanym na stronie Nadleśnictwo Chocianów.

Szczegółowe informacje dotyczące Europejskiej Strategii Bioróżnorodności do 2030 r. znajdują się na stronie https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/EU-biodiversity-strategy-2030_en#the-business-case-for-biodiversity.