Reklama
Reklama

Sprzedaż nieruchomości gruntowej dz.243 Trzebnice

Nieruchomości

Zakońoczne
Cena 59 200,00 zł
Wygasa Zakończone ( czw 21 lip 2022 11:24:47 )
Kontakt Wyślij wiadomość
76 8185020 wew. 119
sylwia.przybysz@chocianow.pl
Miejscowość Chocianów (Dolnośląskie)
Wszystkie ogłoszenia użytkownika


40 0

Chocianów, dnia 15.06.2022 r.

RU.6840.22.2022.SP

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

BURMISTRZ MIASTA i GMINY CHOCIANÓW o g ł a s z a:

P I E R W S Z Y przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Trzebnice, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 243 o pow. 0,20 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00018048/1.

Przedmiotowa działka położona jest w miejscowości Trzebnice, działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 808 drogą gruntową. Działka sąsiaduje z gruntami niezabudowanymi i zabudową gospodarczą. Ukształtowanie terenu lekko pagórkowate, kształt działki korzystny. Nieruchomość gruntowa jest niezabudowana, nieużytkowana i nieuzbrojona z możliwością podłączenia.

Wymieniona nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebnice oznaczona jest symbolem 30MN/U i posiada przeznaczenie podstawowe jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

CENA WYWOŁAWCZA za sprzedaż przedmiotowej nieruchomości wynosi: 59 200,00 zł PLN (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100) w tym 23% VAT, przy postąpieniu nie mniejszym niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

PRZETARG odbędzie się w dniu 19.07.2022 r. o godz.: 9:00 w Sali Nr 4a w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie.

W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą w PLN na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 73 1020 5226 0000 6702 0706 0603 w PKO BP Oddział 1 we Wrocławiu do dnia 13.07.2022 r. (włącznie) wadium w kwocie 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych). Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy jak wyżej. Przy wpłacie wadium należy podać nr działki.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).               o ile ustawa nie przewiduje zwolnienia z opłaty. Małżonkowie biorą udział w przetargu razem lub okazując pełnomocnictwo małżonka (bez opłaty skarbowej).

WADIUM wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończania przetargu, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Urząd Miasta i Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w celu zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Urząd Miasta i Gminy może odstąpić od zwarcia umowy, spowoduje to przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowych przetargów udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Utrzymania w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, pokój nr 13, tel. 76 8185 020 wew. 119, a w zakresie zapisów planu zagospodarowania pokój nr 12 tel. wew. 127pokaż trasę z:
do Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów , Chocianów