Wojewódzki Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków związanych z usuwaniem azbestu. Gmina Chocianów w 2021r. kolejny raz planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowanie tych przedsięwzięć.

Urząd Miasta i Gminy Chocianów czeka na wnioski do poniedziałku, 21 czerwca. Maksymalne dofinansowanie ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW może wynieść do 70 procent kosztów.

- Celem programu jest: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania tego odpadu na środowisko - czytamy w materiałach prasowych. - Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie, są koszty dotyczące: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów wniosku o przyznanie dofinansowania oraz oświadczenia o udziale w programie na zasadach określonych przez WFOŚiGW (właściciel działki musi być ujęty w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów). Oprócz tego ważne jest wniesienie wkładu własnego wynoszącego 30 procent kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

- Zakup i montaż nowego pokrycia dachowego nie są objęte dofinansowaniem! Właściciel nieruchomości musi wykonać je we własnym zakresie - czytamy w materiałach prasowych. - Co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót posiadacz lub właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, do zgłoszenia rozbiórki w Starostwie Powiatowym w Polkowicach, w Wydziale Administracji Budowlanej.
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 76-81-85-020 wew. 1241. Wzór wniosku i oświadczenia można pobrać w formie elektronicznej ze strony BIP Urzędu lub bezpośrednio w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chocianów.