Reklama
Reklama

Sprzedaż nieruchomości rolnej dz.143/2 Szklary Dl

Nieruchomości

Zakońoczne
Cena 45 000,00 zł
Wygasa Zakończone ( czw 27 paz 2022 15:04:35 )
Kontakt Wyślij wiadomość
76 8185020 wew. 119 lub 1193
sylwia.przybysz@chocianow.pl
Miejscowość Chocianów (Dolnośląskie)
Wszystkie ogłoszenia użytkownika


64 0

Chocianów, dnia 27.09.2022 r.

RU.6840.31.2020.SP

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

BURMISTRZ MIASTA i GMINY CHOCIANÓW o g ł a s z a:

P I E R W S Z Y przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej  w obrębie Szklary Dolne, oznaczonej nr geodezyjnym 143/2 o pow. 0,9927 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/0006112/4.

Przedmiotowa działka położona jest w miejscowości Szklary Dolne. Dojazd do działki bardzo dobry drogą asfaltową. Nieruchomość sąsiaduje z gruntami rolnymi. Kształt działki bardzo dobry, stopień kultury rolnej dobry. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN. Nieruchomość gruntowa jest niezabudowana i nieuzbrojona. Dla nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chocianów przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem R – obszary funkcjonalne rolnicze.

Z uwagi na fakt, że przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 461). Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny lub osoba spełniająca warunki określone w ustawie.

Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i ust. 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Wyłoniony nabywca zobowiązany jest do przedłożenia w Kancelarii Notarialnej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w cytowanej wyżej ustawie (między innymi: oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez burmistrza, oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały).

Nabycie przedmiotowej nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek zbywcy nieruchomości. Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

CENA WYWOŁAWCZA za sprzedaż przedmiotowej nieruchomości wynosi: 45 000,00 PLN (czterdzieści pięć tysięcy złotych) VAT ZW, przy postąpieniu nie mniejszym niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

PRZETARG odbędzie się dnia 28.10.2022 r. o godzinie 9:00 w Sali Nr 4a w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie.

W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą w PLN na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 73 1020 5226 0000 6702 0706 0603 w PKO BP Oddział 1 we Wrocławiu do dnia 24.10.2022 r. (włącznie) wadium w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy jak wyżej.

Przy wpłacie wadium należy podać nr działki.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.). o ile ustawa nie przewiduje zwolnienia z opłaty. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo ogólne udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Osoby przystępujące do przetargu będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem procedury sprzedaży przedmiotowych nieruchomości w przetargu.

WADIUM wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończania przetargu, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Urząd Miasta i Gminy Chocianów zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w celu zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Urząd Miasta i Gminy może odstąpić od zwarcia umowy, spowoduje to przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowych przetargów udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Utrzymania w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, pokój nr 13, tel. 76 8185 020 wew. 119, a w zakresie zapisów planu zagospodarowania pokój nr 12 tel. wew. 127

http://chocianow.bip.pbox.pl/public/getFile?id=228437pokaż trasę z:
do Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów , Chocianów

Inne oferty